Szkolny system oceniania
 1. Nauczyciel podpisuje z uczniem umowę-pakt, określającą szczegółowo wymagania edukacyjne, rodzaje pisemnych prac kontrolnych oraz formy i zasady oceniania osiągnięć uczniów.
 2. Poprzez udział w określonych przez nauczyciela przedmiotu formach oceniania uczeń gromadzi punkty, które są przeliczane na punkty procentowe.
 3. Oceny okresowe ustala się wg następujących zasad:
  Stopnie Skrót Symbol cyfrowy Liczba punktów procentowych
  celujący cel 6 > 100
  bardzo dobry bdb 5 100 - 85
  dobry db 4 84 - 66
  dostateczny dst 3 65 - 50
  dopuszczający dop 2 49 - 31
  niedostateczny ndst 1 30 - 0
 4. Ocena roczna jest obliczana na podstawie punktów zdobytych w dwóch okresach danego roku szkolnego.
 
Rodzice mają możliwość kontroli postępów ucznia poprzez dziennik elektroniczny na stronie internetowej www.dziennik.zspolice.pl (po wcześniejszym odebraniu w sekretariacie hasła dostępu).
powrót