PLAN PRACY Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w POLICACH w roku szkolnym 2017/2018

PLAN PRACY

Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza

w POLICACH

w roku szkolnym 2017/2018

 

ZADANIE

Termin

I OKRES

Rozpoczęcie roku szkolnego

4.09. godz. 10.00

Zebrania z rodzicami

4.09. godz. 17.00

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

4.09. godz. 12.00

Zebrania z rodzicami (wybór Rady Rodziców, zebranie oświadczeń itp.)

4.09.

 godz.16.00- internat

godz. 17.00- szkoła

Ostateczny termin złożenia scenariuszy lekcji na zastępstwa i planów pracy wszystkich agend szkolnych u wicedyrektorów

8.09.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

11.09.

Ostateczny termin przesłania wicedyrektorom uzgodnionych z uczniami przedmiotowych systemów oceniania.

15.09.

Ostateczny termin złożenia u wicedyrektorów analizy wyników egzaminów zewnętrznych

29.09.

Rada pedagogiczna – omówienie wniosków z analizy wyników egzaminów zewnętrznych

10.10

Ślubowanie uczniów klas Szkoły Podstawowej oraz klas pierwszych szkół ponadpodstawowych

10.11.

Dzień Edukacji Narodowej

13.10

Zebrania z rodzicami – dyżur wszystkich nauczycieli

17.11. godz. 17.00

Próbny test kompetencji w gimnazjum

terminy poda OKE

Próbny egzamin maturalny i zawodowy

terminy poda OKE

Klasyfikacja śródroczna - ostateczny termin wystawienia ocen klasyfikacyjnych

22.12.

Ferie świąteczne

23.12. – 1.01.

II OKRES

Rada pedagogiczna – zestawienie wyników klasyfikacji śródrocznej - podsumowanie I okresu.

05.01

Podpisanie i złożenie u wicedyrektorów ewentualnych aneksów do przedmiotowych systemów oceniania

05.01.

Rada pedagogiczna plenarna

12.01.

Zebrania z rodzicami – dyżur wszystkich nauczycieli - podsumowanie I okresu

12.01. godz. 17.00

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji zimowej 2018r. - część pisemna

11.01

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji zimowej 2018r. - część praktyczna w zakresie kwalifikacji o modelu D

10.01

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji zimowej 2018r. - część praktyczna w zakresie kwalifikacji o modelu W

od 12.01 do 17.02

Próbne egzaminy maturalne

Styczeń

Próbny egzamin gimnazjalny

Styczeń

Ferie zimowe

15.01. – 28.01.

Praktyki zawodowe

26.02 – 23.03

Studniówka klas maturalnych

10.02

Rekolekcje Wielkopostne

marzec

Wiosenne ferie Wielkanocne

29.03. – 3.04.

Wystawienie przewidywanych ocen klasyfikacyjnych w klasach maturalnych

23.03

Zebrania z rodzicami klas maturalnych i poinformowanie o przewidywanych ocenach końcowych (zgodnie z §61 ust. 8 Statutu ) oraz dyżur nauczycieli dla rodziców pozostałych klas

23.03. godz.17.00

Dzień Otwarty Szkoły

kwiecień

Egzamin gimnazjalny

18,19,20 kwietnia 2018r.

Ostateczny termin wystawienia ocen w klasach maturalnych

19.04.

Składanie podań o egzaminy klasyfikacyjne i poprawkowe w klasach maturalnych

20.04.

Rada pedagogiczna klasyfikacyjna klas maturalnych

23.04.

Egzaminy klasyfikacyjne dla uczniów klas maturalnych

24.04.

Rada pedagogiczna zatwierdzająca wyniki egzaminów klasyfikacyjnych dla uczniów klas maturalnych

25.04.

Zakończenie zajęć w klasach maturalnych i rozdanie świadectw ukończenia szkoły

27.04.  godz. 16.00

Egzamin maturalny – część pisemna

4,7,8,-23 maja 2018r.

Egzamin maturalny – część ustna

7-25 maja 2018r.

Ostateczny termin wystawienia przewidywanych ocen klasyfikacyjnych

23.05

Zebranie z rodzicami i poinformowanie o przewidywanych ocenach rocznych (zgodnie z §61 ust. 8 Statutu)- dyżur wszystkich nauczycieli

25.05. godz.17.00

Złożenie sprawozdań z pracy wszystkich agend szkolnych

8.06.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji letniej 2018r - część pisemna

19.06

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji letniej 2018r. - część praktyczna w zakresie kwalifikacji o modelu D

26.06

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji letniej 2018r. - część praktyczna w zakresie kwalifikacji o modelu W

od 22.06 do 4.07

Ostateczny termin wystawiania ocen.

15.06.

Składanie podań o egzaminy poprawkowe i klasyfikacyjne

18.06.  do 10.30

Rada pedagogiczna - klasyfikacyjna roczna

18.06.

Egzaminy klasyfikacyjne w klasach niekończących

19.06.

Próbne egzaminy gimnazjalne, maturalne oraz zawodowe.

Egzaminy diagnozujące

18.06.

19.06.

20.06.

Rada pedagogiczna plenarna

21.06.

godz. 9.00

Rozdanie świadectw ukończenia gimnazjum

21.06.

godz. 16:00

Zakończenie roku szkolnego

22.06 godz. 10.00

Egzaminy maturalne w terminie poprawkowym, inne egzaminy poprawkowe

21,22 sierpnia 2018r.

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

20.08.godz. 10.00

Dni wolne od zajęć dydaktyczno -wychowawczych

 

3 dni w czasie Rekolekcji Wielkopostnych,
2,4,7,8.05.2018r., 1.06.2018r.,

     
powrót