PLAN PRACY Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w POLICACH w roku szkolnym 2016/2017

ZADANIE

Termin

I OKRES

Rozpoczęcie roku szkolnego

01.09.(czw.) 9.00

Testy kwalifikacyjne w klasach pierwszych do grup międzyoddziałowych z języków

01.09.(czw.)

Ostateczny termin uzupełnienia dokumentacji za rok szk. 2015/2016 (Librus, arkusze ocen…)

7.09

Próbna ewakuacja

IX - XI

Szkolenie antyterrorystyczne

IX - XI

Posiedzenie Rady Pedagogicznej

9.09. (pt.) 14.30

Zebrania z rodzicami (wybór Rady Rodziców, zebranie oświadczeń itp.)

9.09. (pt.) 17.00

Ostateczny termin złożenia scenariuszy lekcji na zastępstwa i planów pracy wszystkich agend szkolnych u wicedyrektorów

9.09. (pt.)

Ostateczny termin przesłania wicedyrektorom uzgodnionych z uczniami (podpisanych przez przedstawicieli klas/grup) przedmiotowych systemów oceniania

16.09. (pt.)

Wizyta w Neuwied – obchody 25 rocznicy współpracy

16 – 23.09

Ostateczny termin złożenia u wicedyrektorów analizy wyników egzaminów zewnętrznych

30.09. (pt.)

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji sierpień-październik 2016r. -część pisemna

06.10.( czw.)

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji sierpień-październik 2016r. -część praktyczna w zakresie kwalifikacji o modelu D

11.10. (wt.)

Dzień Edukacji Narodowej

14.10 (pt.)

Rada pedagogiczna – omówienie wniosków z analizy wyników egzaminów zewnętrznych

17.10 (pn.)

Ślubowanie uczniów klas pierwszych

10.11. (czw.)

Wizyta gości z Neuwied – obchody 25 rocznicy współpracy

12 – 19.11

Zebrania z rodzicami – dyżur wszystkich nauczycieli

18.11. (pt.) 17.00

Termin przekazania świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz termin przekazania dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

25.11. (pt.)

Próbny test kompetencji w gimnazjum

terminy poda OKE

Próbny egzamin maturalny w szkołach ponadgimnazjalnych 

terminy poda OKE

Klasyfikacja śródroczna - ostateczny termin wystawienia ocen klasyfikacyjnych

22.12. (czw.)

Ferie świąteczne

23.12. – 1.01.

II OKRES

Rada pedagogiczna – zestawienie wyników klasyfikacji śródrocznej - podsumowanie I okresu.

05.01 (czw.) 16.30

Podpisanie i złożenie u wicedyrektorów ewentualnych aneksów do przedmiotowych systemów oceniania

05.01. (czw.)

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji zimowej 2017r. - część praktyczna w zakresie kwalifikacji o modelu D

09.01. (pon.)

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji zimowej 2017r. - część pisemna

12.01. (czw.)

Rada pedagogiczna plenarna

13.01. (pt.)

Zebrania z rodzicami – dyżur wszystkich nauczycieli - podsumowanie I okresu

13.01. (pt.) 17.00

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji zimowej 2017r. - część praktyczna w zakresie kwalifikacji o modelu W

27-31.01 oraz

10-18.02.

Próbne egzaminy maturalne

styczeń

Próbny egzamin gimnazjalny

styczeń

Ferie zimowe

13.02. – 26.02.

Praktyki zawodowe w klasie  2 Technikum Hotelarskiego i klasie 2 Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych

13.03 – 07.04

Termin przekazania świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz termin przekazania dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie.

31.03. (pt.)

Rekolekcje wielkopostne (w trackie rekolekcji odbywać się będą zajęcia dydaktyczne)

kwiecień

Wystawienie przewidywanych ocen klasyfikacyjnych w klasach maturalnych

30.03 (czw.)

Zebrania z rodzicami klas maturalnych i poinformowanie o przewidywanych ocenach końcowych (zgodnie z §54 ust. 8 Statutu ) oraz dyżur nauczycieli dla rodziców pozostałych klas

31.03 (pt.) 17.00

Poprawa przewidywanych ocen końcowych w klasach maturalnych

3-12.04.

Dzień Otwarty Szkoły

22.04

Wiosenne ferie Wielkanocne

13.04. – 18.04.

Egzamin gimnazjalny

19 – 21.04.

Ostateczny termin wystawienia ocen w klasach maturalnych

20.04. (czw.)

Składanie podań o egzaminy klasyfikacyjne i poprawkowe w klasach maturalnych

21.04. (pt.)

Rada pedagogiczna klasyfikacyjna klas maturalnych

24.04. (pn.)

Egzaminy klasyfikacyjne dla uczniów klas maturalnych

25 - 26.04.

Rada pedagogiczna zatwierdzająca wyniki egzaminów klasyfikacyjnych dla uczniów klas maturalnych

27.04. (czw.)

Zakończenie zajęć w klasach maturalnych i rozdanie świadectw ukończenia szkoły

28.04. (pt.)

Rekrutacja

maj - lipiec

Egzamin maturalny – część pisemna

04.05 – 26.05.

Egzamin maturalny – część ustna (stara formuła)

Egzamin maturalny – część ustna (nowa formuła)

04.05. – 27.05.

09.05. – 20.05

Próbny egzamin maturalny dla klas II LO i IIITZ

maj

Ostateczny termin wystawienia przewidywanych ocen klasyfikacyjnych

18.05. (czw.)

Zebranie z rodzicami i poinformowanie o przewidywanych ocenach rocznych (zgodnie z §54 ust. 8 Statutu) - dyżur wszystkich nauczycieli

19.05. (pt.) 17.00

Poprawa przewidywanych ocen rocznych  w pozostałych klasach

29.05. – 7.06.

Złożenie sprawozdań z pracy wszystkich agend szkolnych

9.06. (pt.)

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (egzamin w starej formule) – część pisemna

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (egzamin w starej formule) – część praktyczna TZ

12.06. ( pon.)

13.06. (wt.)

Ostateczny termin wystawiania ocen.

14.06. (śr.)

Składanie podań o egzaminy poprawkowe i klasyfikacyjne

19.06. (pn.) do 10:30

Rada pedagogiczna - klasyfikacja roczna

19.06. (pn.) 14:00

Egzaminy klasyfikacyjne w klasach niekończących

20.06 – 21.06.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji letniej 2017r - część pisemna

20.06.( wt.)

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji letniej 2017r. - część praktyczna w zakresie kwalifikacji o modelu W

22.06 - 08.07

PROJEKTY:

szkolenie nt. bezpiecznych wakacji i inne

19.06.

20.06.

21.06.

22.06.

Rada pedagogiczna plenarna

22.06. (czw.)

godz. 11.00

Rozdanie świadectw ukończenia gimnazjum i w klasach niekończących

23.06. (pt.)

godz. 9:00

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji letniej 2017r. - część praktyczna w zakresie kwalifikacji o modelu D

26.06.( pon.)

Rozdanie świadectw maturalnych

30.06.2017

Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe (egzamin w starej formule) – część praktyczna ZSZ

04-08.07

Egzaminy poprawkowe

21 – 25.08

Egzamin maturalny w terminie poprawkowym

22.08 – część pisemna

23-25.08 – część ustna

Termin przekazania świadectw potwierdzających kwalifikacje w zawodzie oraz termin przekazania dyplomów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie .

Termin przekazania dyplomów potwierdzających kwalifikacje zawodowe (egzamin w starej formule)

25.08.( pt.)

Rada pedagogiczna plenarna

30.08. (śr.)

godz. 10.00

powrót