Roboty budowlane - przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w CEIiR „Podgrodzie” w Nowym Warpnie (z podziałem na części)

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w CEIiR „Podgrodzie” w Nowym Warpnie, polegających na:

 • remoncie i modernizacji pomieszczeń sanitarnych w budynku hali sportowej,
 • remoncie dachu i wymianie stolarki drzwiowej wewn. w budynku hali sportowej,
 • remoncie systemów rynnowych w budynkach CEIiR,
 • remoncie kominów w budynkach CEIiR,
 • naprawie desek wiatrowych w budynkach CEIiR.

Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2015-05-27 (numer ogłoszenia 77149 - 2015).

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w CEIiR „Podgrodzie” w Nowym Warpnie, polegających na:

 • remoncie i modernizacji pomieszczeń sanitarnych w budynku hali sportowej,
 • remoncie dachu i wymianie stolarki drzwiowej wewn. w budynku hali sportowej,
 • remoncie systemów rynnowych w budynkach CEIiR,
 • remoncie kominów w budynkach CEIiR,
 • naprawie desek wiatrowych w budynkach CEIiR.

Uzasadnienie:

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.


 1. Ogłoszenie o zamówieniu.
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ (zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia):
  Część 1:
  a) Remont systemów rynnowych oraz naprawa kominów w domkach należących do zespołu obiektów CEIiR Podgrodzie – inwentaryzacja,
  b) Remont systemów rynnowych – książka przedmiarów,
  c) Remont kominów w budynkach CEIiR – książka przedmiarów,
  d) Naprawa desek wiatrowych w budynkach CEIiR – książka przedmiarów.
  Część 2:
  a) Modernizacja i remont pomieszczeń sanitarnych w budynku hali sportowej – projekt budowlany,
  b) Modernizacja i remont pomieszczeń sanitarnych w budynku hali sportowej – książka przedmiarów.
  Część 3:
  a) Remont dachu i wymiana stolarki drzwiowej wewn. w budynku hali sportowej – książka przedmiarów.
   
 4. Formularz nr 1 do SIWZ - Formularz oferty.
 5. Formularz nr 2 do SIWZ - Pełnomocnictwo.
 6. Formularz nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.
 7. Formularz nr 4 do SIWZ - Potencjał kadrowy.
 8. Formularz nr 5 do SIWZ - Informacja o zrealizowanych zamówieniach.
 9. Formularz nr 6 do SIWZ - Podwykonawstwo.
 10. Formularz nr 7 do SIWZ - Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o przyznanie zamówienia.
 11. Wzór umowy (część 1).
 12. Wzór umowy (część 2).
 13. Wzór umowy (część 3).

Pytanie wykonawcy:

Czy wadium 1000 zł dotyczy wszystkich części, czy na każdą część należy wpłacic po 1000 zł?

Odpowiedź zamawiającego:

Wadium dotyczy całości postępowania, więc należy wpłacić jedno, niezależnie od ilości części na jakie składana jest oferta.
Przy okazji Zamawiający prosi, by na każdą z części złożyć osobny formularz ofertowy. Dokumenty wymagane przez Zamawiającego składane są tylko raz.

powrót