Roboty budowlane - przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w CEIiR „Podgrodzie” w Nowym Warpnie

Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych w CEIiR „Podgrodzie” w Nowym Warpnie, polegających na:

 • remoncie i modernizacji pomieszczeń sanitarnych w budynku hali sportowej,
 • remoncie dachu i wymianie stolarki drzwiowej wewn. w budynku hali sportowej,
 • remoncie systemów rynnowych w budynkach CEIiR,
 • remoncie kominów w budynkach CEIiR,
 • naprawie desek wiatrowych w budynkach CEIiR.

Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2015-04-30 (numer ogłoszenia 101554 - 2015).

Na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w CEIiR „Podgrodzie” w Nowym Warpnie, polegających na:

 • remoncie i modernizacji pomieszczeń sanitarnych w budynku hali sportowej,
 • remoncie dachu i wymianie stolarki drzwiowej wewn. w budynku hali sportowej,
 • remoncie systemów rynnowych w budynkach CEIiR,
 • remoncie kominów w budynkach CEIiR,
 • naprawie desek wiatrowych w budynkach CEIiR.

Uzasadnienie:

W przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.


 1. Ogłoszenie o zamówieniu.
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ (zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia):
  a) Modernizacja i remont pomieszczeń sanitarnych w budynku hali sportowej – projekt budowlany,
  b) Modernizacja i remont pomieszczeń sanitarnych w budynku hali sportowej – książka przedmiarów,
  c) Remont dachu i wymiana stolarki drzwiowej wewn. w budynku hali sportowej – książka przedmiarów,
  d) Remont systemów rynnowych oraz naprawa kominów w domkach należących do zespołu obiektów CEIiR Podgrodzie – inwentaryzacja,
  e) Remont systemów rynnowych – książka przedmiarów,
  f) Remont kominów w budynkach CEIiR – książka przedmiarów,
  g) Naprawa desek wiatrowych w budynkach CEIiR – książka przedmiarów.
 4. Formularz nr 1 do SIWZ - Formularz oferty.
 5. Formularz nr 2 do SIWZ - Pełnomocnictwo.
 6. Formularz nr 3 do SIWZ - Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia.
 7. Formularz nr 4 do SIWZ - Potencjał kadrowy.
 8. Formularz nr 5 do SIWZ - Informacja o zrealizowanych zamówieniach.
 9. Formularz nr 6 do SIWZ - Podwykonawstwo.
 10. Formularz nr 7 do SIWZ - Oświadczenie wykonawców wspólnie ubiegających się o przyznanie zamówienia.
 11. Wzór umowy.

Pytanie wykonawcy:

 W projekcie jest opis: Przybory takie jak umywalki, natryski i pisuary należy zaopatrzyć odpowiednio w czasowe baterie natryskowe, umywalkowe i pisuarowe, natopmiast w przedmiarach okreslone są jako zwykle baterie z perlatorem, prosze jednoznacznie określic jakiego typu mają byc przybory?

Odpowiedź zamawiającego:

Należy zastosować urządzenia – przybory scharakteryzowane w projekcie.

powrót