Roboty budowlane - przetarg nieograniczony na termomodernizację i remont dachów budynków należących do Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach

Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2015-09-22 (numer ogłoszenia 247868 - 2015).

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA TERMOMODERNIZACJĘ I REMONT DACHÓW BUDYNKÓW NALEŻĄCYCH DO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W POLICACH,
72-010 POLICE, UL. SIEDLECKA 6, 6A,6C

Niniejszym zawiadamia się o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na termomodernizację i remont dachów budynków należących do Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,72-010 Police, ul. Siedlecka 6, 6a, 6cna podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), tj. z uwagi na fakt, iż postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wada ta wynikła z nieprawidłowo określonej stawki podatku VAT w projekcie umowy, stanowiącej załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Mając na uwadze powyższe Zamawiający postanowił unieważnić prowadzone postępowanie.

Do upływu terminu składania ofert wyznaczonego na dzień 6 października 2015 r. na godz. 12.00 wpłynęło 5 ofert:

Lp.

Nazwa firmy

Cena netto

Cena brutto

Okres gwarancji

1.

Konsorcjum:

Przedsiębiorstwo Budowlane OPTIM-BUD Maciej Lemańczyk

ul. Londyńska 24/A6

66-400 Gorzów Wlkp.

JANK-BUD Janusz Kina

ul. Szkolna 16

66-415 Kłodawa

264 662,31 zl

 

319 794,46 zł

 

36 m-cy

2.

Firma Ogólnobudowlana

„WaSeBud” Sebastian Wallas

ul. Kormoranów 3/10

71-696 Szczecin

235 000,00 zł

 

289 050,00 zł

 

60 m-cy

3.

Zakład Ogólnobudowlany

Norbert Sil

Niekłończyca 34d

72-015 Police

200 000,00 zł

246 000,00 zł

36 m-cy

4.

Zakład Produkcyjno-Usługowy

„BLACG-DACH” Sp. cywilna
Glewice 1E
72-100 Goleniów

185 220,32

227 820,99 zł

60 m-cy

5.

P.H.U. „COMPLEX”
Cezary Chuchra
Al. Papieża Jana Pawła II 21/4
70-415 Szczecin 

218 536,58 zł

268 800,00 zł

60 m-cy


 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ - oferta
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie o spełnieniu warunków
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ - wykaz wykonanych robót
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ - wykaz osób
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie o uprawnieniach
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy
 9. Załącznik nr 7 do SIWZ - oświadczenie o grupie kapitałowej
 10. Specyfikacja techniczna
 11. Projekt budowlany:
  - budynek z lokalami mieszkalnymi
  - dach stołóki i łącznika z internatem
  - dach budynku tzw. "nowej szkoły"
 12. Przedmiar robót:
  - budynek z lokalami mieszkalnymi
  - dach stołóki i łącznika z internatem
  - dach budynku tzw. "nowej szkoły"

powrót