Roboty budowlane - przetarg nieograniczony na remont i ocieplenie dachu

Przetarg nieograniczony na REMONT I OCIEPLENIE DACHU tzw. "STAREJ" części szkoły.

Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2014-05-28 (numer ogłoszenia 180638 - 2014).

Informacja o złożonych ofertach i wyborze oferty najkorzystniejszej:

 

Zamawiający zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, zawiadamia, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego Remont i ocieplenie dachu tzw. „starej” części szkoły złożono osiem ofert:

Lp.

Nazwa firmy

Wartość oferty ogółem (brutto)

Uzyskana punktacja

1.

Pol-Dach Łukasz Gessler

ul. Brzozowa 30

84-241 Gościcino

175 950,28 zł

100 pkt.

2.

Firma usługowo-handlowa

„Wojdan” Domagała Wojciech

ul. Przemysłowa 5

32-300 Olkusz

207 870,00 zł

84,64 pkt.

3.

Orlando Haus

ul. Szyszkowa 10

62-002 Suchy Las

187 882,81 zł

93,64 pkt.

4.

Chemostal Tadeusz Koźluk

ul. Bankowa 2B/2

72-010 Police

211 245,12 zł

Oferta podlega odrzuceniu

5.

P.H.U. Complex Cezary Chuchra

Al. Papieża Jana Pawła II 21/4

70-415 Szczecin

257 000,00 zł

Oferta podlega odrzuceniu

6.

Prace na wysokościach LIN-ALP Krystian Jasiejko

Mielno Pyrzyckie 40

74-204 Kozielice

240 000,00 zł

Oferta podlega odrzuceniu

7.

Altis Robert Miłkowski

ul. K. Kolumba 59

70-035 Szczecin

255 840,00 zł

68,77 pkt.

8.

Zakład produkcyjno-usługowy „Blach-Dach” S.C.

Glewice 1E,

72-100 Goleniów

212 548,23 zł

Oferta podlega odrzuceniu

 

Jedynym kryterium wyboru ofert w postępowaniu jest kryterium najniższej ceny, w związku z czym, jako najkorzystniejszą wybrano ofertę firmy: Pol-Dach Łukasz Gessler, ul. Brzozowa 30, 84-241 Gościcino, która uzyskała najwyższą punktację w tym kryterium.

Oferta nie podlega odrzuceniu, Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania.

 

Zamawiający  wykluczył z postępowania firmę Chemostal Tadeusz Koźluk na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy tj. z uwagi na nieuzupełnienie oferty, pomimo wezwania go w trybie art. 26 ust. 3 ustawy,  w następujące dokumenty:

 • opłacona polisa, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
 • jeżeli Wykonawca wykaże, że zrealizował w ostatnich pięciu latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej: 1 robotę naprawy dachu o wartości nie niższej niż kwota zaoferowana w ofercie.

Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za ofertę odrzuconą na podstawie art. 24 ust.4 ustawy.

 

Zamawiający wykluczył z postępowania firmę P.H.U. Complex Cezary Chuchra na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy tj. z uwagi na nieuzupełnienie oferty, pomimo wezwania go w trybie art. 26 ust. 3 ustawy,  w następujące dokumenty:

 • opłacona polisa, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za ofertę odrzuconą na podstawie art. 24 ust.4 ustawy.

 

Zamawiający wykluczył z postępowania firmę Zakład produkcyjno-usługowy „Blach-Dach” S.C. na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy tj. z uwagi na nieuzupełnienie oferty, pomimo wezwania go w trybie art. 26 ust. 3 ustawy,  w następujące dokumenty:

 • opłacona polisa, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.

Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za ofertę odrzuconą na podstawie art. 24 ust.4 ustawy.

 

Zamawiający wykluczył z postępowania firmę Prace na wysokościach LIN-ALP na podstawie art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy tj. z uwagi na niezłożenie wyjaśnień, pomimo wezwania go w trybie art. 26 ust. 4 ustawy,  w następujące dokumenty:

 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;

Ofertę wykonawcy wykluczonego uznaje się za ofertę odrzuconą na podstawie art. 24 ust.4 ustawy.

 

Pozostali Wykonawcy nie podlegają odrzuceniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlegają wykluczeniu z postępowania.

Jednocześnie informuję, że umowa o udzielenie zamówienia publicznego zostanie zawarta po upływie 5 dni od przesłania niniejszej informacji o wyborze najkorzystniejszej oferty.


 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia:
  - opis techniczny
  - plan sytuacyjny
  - rzut dachu - inwentaryzacja
  - rzut dachu- projekt
  - przekroje-inwentaryzacja
  - przekroje-projekt
  - przekroje - łącznik
  - przedmiar robót
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Wzór oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ustawy
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ - Wykaz wykonanych prac
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ - Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ - Umowa

Pytanie Wykonawcy:

Co oznacza zapis "należy sprawdzić prawidłowość spadków dachu" – spadek wynosi 1 stopień (zalega woda na dachu) czy należy zwiększyć spadek dachu po przez profilowanie spadku dachu klinami styropianowymi do np. 5 %

Odpowiedź Zamawiającego:

Zapis "należy sprawdzić prawidłowość spadków dachu" – oznacza iż w razie konieczności należy przewidzieć wykonanie korekty spadku oraz płaszczyzny  dachu w celu likwidacji wszelkich zastoin wodnych, min. poprzez zastosowanie klinów styropianowych.

 

Pytanie Wykonawcy:

W związku z zawilgoceniem starego podłoża z warstw papy – czy dobrym rozwiązaniem jest  stosowanie styropapy dwustronne laminowanej która zamknie wilgoć od dołu – w związku z tym czy można zastować folie PE – jako paroizolacje i styropape laminowaną jednostronnie?

Odpowiedź Zamawiającego:

Należy przewidzieć zastosowanie styropapy dwustronnie laminowanej.

powrót