Roboty budowlane - przetarg nieograniczony na przebudowę ogrodzenia i poprawę nawierzchni szlaków komunikacyjnych terenu Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza przy ulicy Siedleckiej 6 w Policach

Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu dniu 2016-11-22 (numer ogłoszenia 349059 - 2016).


Police, dnia 14 grudnia 2016 r.

 

 

ZAWIADOMIENIE

 

Mając na uwadze brzmienie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą” zawiadamiamy, że w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę ogrodzenia i poprawę nawierzchni szlaków komunikacyjnych terenu Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza przy ulicy Siedleckiej 6 w Policach za najkorzystniejszą ofertę Zamawiający uznał:

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Marek Leśniak

Zieleniewo 71, 73-240 Bierzwnik

Uzasadnienie wyboru oferty:  oferta uzyskała najwyższą liczbę punktów, tj. 100 zgodnie z kryteriami oceny ofert, określonymi w siwz (cena+ okres gwarancji)

Punktacja ofert:

Nr oferty

Nazwa (firma) oraz
adres Wykonawcy

Liczba punktów uzyskanych w kryterium cena:

Liczba punktów uzyskanych w kryterium:

Okres gwarancji

Łączna liczba uzyskanych punktów

1

Zakład Produkcyjno-Usługowy

„TRÓJKA” Adam Jusiel

ul. Ptasia 11

66-415 Kłodawa 

54,97 pkt

40 pkt

94,97 pkt

2

INfence Izabela Dudko

ul. Przyjaciół Żołnierza 53/10

71-670 Szczecin

51,34 pkt

40 pkt

91,34 pkt

3

Usługi Ogólnobudowlane
i Drogowe Piotr Kołacki

Trzeszczyn, ul. Kościuszki 41

72-004 Tanowo

54,86 pkt

40 pkt

94,86 pkt

4

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Marek Leśniak

Zieleniewo 71

73-240 Bierzwnik

60 pkt

40 pkt

100 pkt

5

J.Rosiek &D.Sobczyński S.C.

Zakład Usług Inżynieryjno-Budowlanych

ul. Lubelska 30

71-043 Szczecin

57,82 pkt

40 pkt

97,82 pkt

6

F.H.U. „WIMA” Marcin Wierzycki

ul. Mieszka I-go 61a

71-011 Szczecin

38,85 pkt

40 pkt

78,85 pkt

 

zawiadomienie o wyborze oferty

 

 

Police, dnia 6 grudnia 2016 r.

Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

 

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  „Przebudowa ogrodzenia i poprawa nawierzchni szlaków komunikacyjnych terenu Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza przy ulicy Siedleckiej 6 w Policach ”

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zamieszcza informacje z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu:

1. Kwota, jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:   
250 000,00 zł brutto.

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji.

Nr oferty

Nazwa (firma) oraz
adres Wykonawcy

Cena oferty

brutto

Okres gwarancji

1

Zakład Produkcyjno-Usługowy

„TRÓJKA” Adam Jusiel

ul. Ptasia 11

66-415 Kłodawa 

227 562,08 zł

60 miesięcy

2

INfence Izabela Dudko

ul. Przyjaciół Żołnierza 53/10

71-670 Szczecin

243 648,61 zł

60 miesięcy

3

Usługi Ogólnobudowlane
i Drogowe Piotr Kołacki

Trzeszczyn, ul. Kościuszki 41

72-004 Tanowo

228 000,00 zł

60 miesięcy

4

Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Marek Leśniak

Zieleniewo 71

73-240 Bierzwnik

208 485,00 zł

60 miesięcy

5

J.Rosiek &D.Sobczyński S.C.

Zakład Usług Inżynieryjno-Budowlanych

ul. Lubelska 30

71-043 Szczecin

216 349,57 zł

60 miesięcy

6

F.H.U. „WIMA” Marcin Wierzycki

ul. Mieszka I-go 61a

71-011 Szczecin

321 947,80 zł

60 miesięcy

 

3. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia powyższej informacji na stronie internetowej, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

W załączeniu przykładowy wzór oświadczenia.


  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

  3. Załącznik nr 1 do SIWZ – oferta cenowa

  4. Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

  5. Załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału

  6. Załącznik nr 4 do SIWZ – projekt umowy

  7. Załącznik nr 5 do SIWZ – zobowiązanie do oddania zasobów

  8. Specyfikacja techniczna 

  9. Projekt budowlany

  10. Przedmiar robót


Pytania wykonawców:

 

Pytanie 1

Z uwagi na grodzenie obiektu publicznego czy można zastosować panele przetłaczane wykonane z pionowych i poziomych pojedynczych drutów fi 5 mm mocowanych do słupków z profili 60x40x2 mm?

Odpowiedź
Dopuszcza się zamianę paneli na wykonane z pionowych i poziomych  pojedynczych drutów fi 5 mm mocowanych do słupków z profili 60x40x2 mm.

 

Pytanie 2

Czy ogrodzenie ma być zabezpieczone przeciw korozji przez cynkowanie ogniowe czy też cynkowanie i malowanie proszkowe w kolorze zielonym RAL 6005?

Odpowiedź

Ogrodzenie zabezpieczyć poprzez ocynkowanie i malowanie proszkowe w kolorze zielonym RAL 6005.

 

Pytanie 3

Czy konieczne będzie usunięcie korzeni wycinanych drzew, które spowodowały wybrzuszenia bitumicznej nawierzchni drogi wjazdowej od strony wschodniej?

Odpowiedź

Konieczne jest usunięcie korzeni drzew, które spowodowały wybrzuszenia bitumicznej nawierzchni drogi wjazdowej od strony wschodniej.

 

Pytanie 4

Czy pozycja z przedmiaru robót dot formowania nasypów służy zasypaniu wykopów po rozebranych fundamentach ogrodzenia czy należy uwzględnić ilości przedstawione w kosztorysie , które są większe niż objętość wykopów po rozebranych fundamentach.

Odpowiedź

Formowanie nasypów uwzględnione jest w celu wyprofilowania gruntu pod ułożenie cokołów ogrodzenia.

 

Pytanie 5

Czy Zamawiający przewiduje rozliczanie Wykonawcy z wywiezionego złomu.

Odpowiedź

Złom ze zdemontowanego ogrodzenia wykonawca zagospodarowuje we własnym zakresie.

powrót