Roboty budowlane - przetarg nieograniczony na przebudowę ogrodzenia i poprawę nawierzchni szlaków komunikacyjnych terenu Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza przy ulicy Siedleckiej 6 w Policach

Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu dniu 2016-10-28 (numer ogłoszenia 332466 - 2016).

   Police, dnia 18 listopada 2016 r.

ZAWIADOMIENIE O UNIEWAŻNIENIU PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO
NA PRZEBUDOWĘ OGRODZENIA I POPRAWĘ NAWIERZCHNI SZLAKÓW KOMUNIKACYJNYCH
TERENU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA PRZY ULICY SIEDLECKIEJ W POLICACH

treść zawiadomienia


      Police, dnia 14 listopada 2016 r.

 

 Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

 

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  „Przebudowa ogrodzenia i poprawa nawierzchni szlaków komunikacyjnych terenu Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza przy ulicy Siedleckiej 6 w Policach ”

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zamieszcza informacje z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu:

1. Kwota, jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia:   
231 756,58 zł brutto.

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji.

Nr oferty

Nazwa (firma) oraz
adres Wykonawcy

Cena oferty

brutto

Okres gwarancji

1

Zakład Ogólnobudowlany

Jarosław Muszyński

ul. Wkrzańska 14

72-010 Police 

238 432,77 zł

36 miesięcy

2

Usługi Budowlane

Wiesław Furtak

ul. Przyjaciół Żołnierza 51/10
71-670 Szczecin

283 875,34 zł

60 miesięcy

3

Usługi Ogólnobudowlane
i Drogowe

Piotr Kołacki

ul. Kościuszki 41

72-004 Trzeszczyn

230 000,00 zł

36 miesięcy

4

Zakład Produkcyjno-Usługowy „Trójka” Adam Jusiel

ul. Ptasia 11

66-415 Kłodawa

239 791,35 zł

60 miesięcy

5

INfence Izabela Dudko

ul. Przyjaciół Żołnierza 53/10

71-670 Szczecin

256 038,10 zł

60 miesięcy

 

3. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia powyższej informacji na stronie internetowej, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

 W załączeniu przykładowy wzór oświadczenia.


  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Załącznik nr 1 do SIWZ – oferta cenowa
  4. Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
  5. Załącznik nr 3 do SIWZ – oświadczenie o spełnieniu warunków udziału
  6. Załącznik nr 4 do SIWZ – projekt umowy
  7. Załącznik nr 5 do SIWZ – zobowiązanie do oddania zasobów
  8. Specyfikacja techniczna
  9. Projekt budowlany
  10. Przedmiar robót
powrót