Roboty budowlane - II przetarg nieograniczony na termomodernizację i remont dachów budynków należących do Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach

Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2015-11-06 (numer ogłoszenia 299418 - 2015).

ZAWIADOMIENIE WYBORZE OFERTY PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA TERMOMODERNIZACJĘ I REMONT DACHÓW BUDYNKÓW NALEŻĄCYCH DO ZESPOŁU SZKÓŁ IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W POLICACH,
72-010 POLICE, UL. SIEDLECKA 6, 6A,6C

Mając na uwadze brzmienie art.92ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z2013r.,poz.907zpóźn.zm.), zwanejdalej „ustawą” zawiadamiamy, że w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na termomodernizację i remont dachów budynków należących do Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, 72-010 Police, ul. Siedlecka6,6a,6c do upływu terminu składania ofert wyznaczonego na dzień 20 listopada 2015 r. na godz. 10:00 zostało złożonych 8 ofert:

Lp.

Nazwafirmy

Cena brutto (punkty kryterium cena)

Okres gwarancji (punkty kryterium gwarancja)

Punkty ogółem

 

1.

Zakład Wielobranżowy ELSTOL

Robert Olejniczak

ul.Jaskółcza 49

66-440 Skwierzyna

 

222 300,05zł

(84,49 pkt)

 

60 m-cy

(10 pkt)

 

94,49 pkt

 

2.

TOM-DACH

Tomasz Śliwowski

ul. Brata Zeno 27

07-430 Myszyniec

 

242 922,00zł

 

60 m-cy

 

Oferta podlega odrzuceniu

 

3.

Zakład Ogólnobudowlany

Norbert Sil

Niekłończyca 34d

72-015 Police

 

224 880,00zł

 

36 m-cy

 

Oferta podlega odrzuceniu

 

4.

P.P.H.U.Juliusz Szymanowski

ul. Poznańska 3E/2

62-005 Owińska

 

244 714,80zł

(76,75 pkt)

 

60 m-cy

(10 pkt)

 

86,75 pkt

 

 

5.

WA.SZ.DACH Sp.zo.o.

HURTOWNIA POKRYĆ DACHOWYCH

ul. Sycowska 49

60-003 Poznań

 

 

267 591,05zl

 

 

60 m-cy

 

Oferta podlega odrzuceniu

 

 

6.

Zakład Ogólnobudowlany

„WALBUD”

WaldemarPuszcz

ul. Cmentarna 15/6

72-200 Nowogard

 

208 698,75zł

(90 pkt)

 

50 m-cy

(8,33 pkt)

 

 

98,33 pkt

 

7.

Zakład Produkcyjno-Usługowy

„BLACH-DACH” Sp. cywilna

Glewice 1E

72-100Goleniów

 

218 553,26zł

(85,94 pkt)

 

60 m-cy

(10 pkt)

 

95,94 pkt

8.

DACH-KAR

ZAKŁAD OGÓLNOBUDOWLANY

Łukasz Budziałowski

ul.Xawerego Dunikowskiego 36 lok 12

  70-123Szczecin

214 900,00zł

(87,40 pkt)

60 m-cy

            (10 pkt)

          97,40 pkt

W postępowaniu ustalone zostały 2 kryteria oceny ofert:

1.    cena brutto 90 %, przy czym 1 % = 1 pkt.;

2.    termin wykonania zadania 10 %

 

Na realizację zamówienia Zamawiającyz amierzał przeznaczyć kwotę 242 743,00 zł brutto, w związku z powyższym Zamawiający, jako ofertę najkorzystniejszą wybrał ofertę firmy, która uzyskała najwyższą punktację ogółem, tj.:

Zakład Ogólnobudowlany „WALBUD”

Waldemar Puszcz

ul. Cmentarna 15/6

72-200 Nowogard

 

załączony dokument (zawiadomienie o wyborze oferty)

 

 

 


 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ - oferta
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ - oświadczenie o spełnieniu warunków
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ - wykaz wykonanych robót
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ - wykaz osób
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ - oświadczenie o uprawnieniach
 8. Załącznik nr 6 do SIWZ - wzór umowy
 9. Załącznik nr 7 do SIWZ - oświadczenie o grupie kapitałowej
 10. Specyfikacja techniczna
 11. Projekt budowlany:
  - budynek z lokalami mieszkalnymi
  - dach stołóki i łącznika z internatem
  - dach budynku tzw. "nowej szkoły"
 12. Przedmiar robót:
  - budynek z lokalami mieszkalnymi
  - dach stołóki i łącznika z internatem
  - dach budynku tzw. "nowej szkoły"

Pytania wykonawców:

 

Pytanie 1

Zapis w paragrafie 4 pkt 5 - podstawą określenia kwot jest dokumentacja budowlana, która zgodnie z zapisem SIWZ będzie przekazana wybranemu wykonawcy w dniu przekazania placu budowy,
w związku z tym czy należy traktować dostarczone przez Zamawiającego Przedmiary robót jako integralną część dokumentacji budowlanej?

Odpowiedź

Przedmiary są elementem całościowej dokumentacji, która jest dostępna również w całości na stronie internetowej zmawiającego.

 

Pytanie 2

Paragraf 4 pkt 10 - forma płatności - brak informacji ile fakturowań przewiduje Zamawiający
w czasie prowadzenia prac do dnia 31.05.2016r - paragraf 3 umowy

Odpowiedź

wyjaśnienie jest w punkcie 12 § 4 umowy: „Wykonawca jest uprawniony do wystawienia faktury nie wcześniej niż po dokonaniu przez Zamawiającego protokolarnego odbioru robót oraz stwierdzenia prawidłowości ich wykonania. Z uwagi na fakt, że zadanie inwestycyjne składa się z trzech niezależnych części ( 3 dachy na trzech odrębnych budynkach ) dopuszcza się odrębne  rozliczenie za odrębne - zrealizowane etapy robót objętych umową.”

 

Pytanie 3

Paragraf 1 pkt 5 umowy - Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia prac zgodnie z opisem technicznym zawartym w dokumentacji budowlanej, która przecież będzie dostarczona w dniu przekazania placu budowy - technologia prowadzonych prac powinna być znana oferentom w celu wykonania rzetelnej wyceny robót?

Odpowiedź

dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej na stronie internetowej zmawiającego.

 

Pytanie 4

Wykonawca uznaje, że dokumenty o których mowa w § 1 ust. 2 są wystarczające i stanowią podstawę do kompletnego zrealizowania zadania z punktu widzenia celu, któremu służą.

§3 ust 2

Zamówienie należy wykonać zgodnie z dokumentacją budowlaną oraz Specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, stanowiącymi integralną część SIWZ ??? - brak wglądu do dokumentacji budowlanej w związku z czym jak Wykonawca ma oświadczyć, że zapoznał się
z kompletem dokumentacji wymienionej powyżej ?

Odpowiedź
dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej na stronie internetowej zmawiającego.

 

Pytanie 5

W Przedmiarze robót - stołówka z łącznikiem  w poz 17 przyjęto docieplenie styropianem laminowanym obustronnie oraz w poz 19 krycie papą pojedyncze. W związku z tym, że papa stosowana do laminowania styropianu nie jest warstwą hydroizolacyjną, stanowi tylko warstwę mechaniczną do zgrzania papy; pytanie czy papa określona w poz 19 przedmiaru robót powinna posiadać Deklarację Zgodności do pojedynczego krycia i mocowania mechanicznego? - poz 18 przedmiaru robót

Odpowiedź
Taka sama technologia (pojedyncze krycie papą) przyjęta jest dla wszystkich 3 obiektów. Obowiązkiem wykonawcy jest dostarczenie wszystkich wymaganych przepisami atestów dla użytych materiałów. Przyjęto papę nawierzchniową – termozgrzewalną na bazie bitumów modyfikowanych polimerem SBS min. gr. 5,0 mm. Projektowana papa termozgrzewalna nawierzchniowa – jako rolowy materiał hydroizolacyjny, o osnowie z włókniny poliestrowej przesyconej i powleczonej obustronnie kompozycją bitumów modyfikowanych polimerem SBS (styrol – butadien – styrol), przeznaczony do zgrzewania na całej powierzchni do warstwy pokrytej papą podkładową styropianu. Przyjęty system powinien spełniać następujące wymagania szczegółowe dla papy nawierzchniowej:

 

-            grubość papy termozgrzewalnej min. 5,0 mm,

-            rodzaj i gramatura osnowy: włókna poliestrowe o gramaturze min. 200 g/m².

-            papa powinna wykazywać giętkość w temperaturze  < -20 st. C.

-            odporność na spływanie w podwyższonej temperaturze – min. 100 st. C.

-            siły zrywające przy rozciąganiu wzdłuż i w poprzek odpowiednio.

-            wydłużenie przy zrywaniu wzdłuż i w poprzek min. 40 %.

 

Pytanie 6.

Ustalenie stawki Vat na dane zadanie jest obowiązkiem Zamawiającego

Odpowiedź
Obowiązujący VAT na budynki użyteczności publicznej wynosi 23 %; VAT dla budynku mieszkalnego (z lokalami mieszkalnymi) wynosi 8 %.    

 

Pytanie 7.

Pkt 13 SIWZ - o jakie uprawnienia projektowe chodzi ? - chyba uprawnienia budowlane

Odpowiedź
Jest to oczywista omyłka, chodzi o uprawnienie budowlane – wykonawcze.

W związku z powyższym modyfikacji ulega pkt 13 SIWZ:

Umowa zostanie podpisana w terminie określonym w zawiadomieniu o wyborze oferty najkorzystniejszej. Przed zawarciem umowy Wykonawca przedstawi poświadczone za zgodność kserokopie uprawnień wykonawczych/budowlanych, odpowiednich do realizacji przedmiotu zamówienia wraz z dokumentami potwierdzającymi przynależność do odpowiedniej izby samorządu zawodowego.

powrót