Przetarg nieograniczony na dostawy żywności do pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach (z podziałem na części).

Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2016-12-09 (numer ogłoszenia 363927 - 2016).


zawiadomienie o wyborze oferty


 

Police, dnia 19 grudnia 2016 r.

 

 Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

 

Informacja z otwarcia ofert

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na  dostawy żywności do pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach (z podziałem na części)

Zamawiający na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zamieszcza informacje z otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu:

1. Kwota, jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 550 000,00 zł brutto.

2. Nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji.

Nr oferty

Nazwa (firma) oraz
adres Wykonawcy

Cena oferty brutto

Warunki płatności

Część I – Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

1

BISSA Sp. z o.o.

ul. Usługowa 6A

73-110 Stargard

180 034,93 zł

1 raz/m-c

2

Hurtownia Wielobranżowa ROJAN Spółka Jawna

J. Patruś & R. Bączyński

Ząbrowo 30

78-120 Gościno

190 481,15 zł

1 raz/m-c

3

MADAR Dariusz Watral

ul. Floriana Krygiera 1

71-001 Szczecin

177 471,40 zł

1 raz/m-c

Część II – Produkty mrożone

1

Margo – Icegastro

Damian Lewandowski

ul. Nadmorska 1J/1B/4

78-132 Grzybowo

37 733,95 zł

1 raz/m-c

2

P. H. Lodimex Sp. Jawna

J. Witkowski, P. Witkowski

ul. Pomorska 112 A

70-812 Szczecin

42 932,05 zł

1 raz/m-c

Część III – Owoce, warzywa i podobne produkty

1

BALJO Hurt – Detal

Banach Marcin

ul. Szkolna 2
72-010 Police

92 455,80 zł

1 raz/m-c

2

ZBOREK Z. Kusiak, H. Kusiak

Spółka Jawna

Przecław 150

72-005 Przecław

90 054,50 zł

1 raz/m-c

Część IV – Różne produkty spożywcze

1

Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Usługowo – Handlowe PIK

Józef Bułat

ul. Rzeźnicza 6-8

73-110 Stargard

279 273,00 zł

1 raz/m-c

2

Semi Przemysław Fiedorowicz

ul. Bat. Chłopskich 52/3

70-770 Szczecin

228 721,20 zł

1 raz/m-c

Część V – Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

1

Mega M. Wieliczko Spółka Jawna

ul. Tanowska 2

72-010 Police

69 960,00 zł

1 raz/m-c

2

Ciastkarnia-Piekarnia

Hurtownia Art. Spożywczych

Wiesław Żelek

ul. Wolińska 21

72-400 Kamień Pomorski

36 555,00 zł

1 raz/m-c

Część VI -  Ryby i przetwory rybne

1

Semi Przemysław Fiedorowicz

ul. Bat. Chłopskich 52/3

70-770 Szczecin

33 800,00 zł

1 raz/m-c

 

3. Jednocześnie Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy, Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia powyższej informacji na stronie internetowej, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy.

 

W załączeniu przykładowy wzór oświadczenia


 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 3. Załącznik nr 1  do SIWZ - Zestawienie produktów żywnościowych (wersja .xls)
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie  braku podstaw do wykluczenia
 6. Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie  spełnianiu warunków udziału 
 7. Załącznik nr 5 do SIWZ – Zobowiązanie do oddania zasobów
 8. Projekty umów:
  - część 1
  - część 2
  - część 3
  - część 4
  - część 5
  - część 6
powrót