Przetarg nieograniczony na dostawy żywności

Przetarg nieograniczony na dostawy żywności do pracowni gastronomicznej
w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach oraz CEIR w Podgrodziu
(z podziałem na części).

Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 2013-12-11 (numer ogłoszenia 512660 - 2013).

Zamawiający, zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych, zawiadamia iż w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, wybrano najkorzystniejszą ofertę:

 

W części 1:     BISSA Sp. z o.o. ul. Usługowa 6A, 73-110 Stargard Szczeciński , na kwotę 135 504,80 zł brutto;

Oferta otrzymała 100 punktów i została wybrana jako najkorzystniejsza.

Oferta nie podlega odrzuceniu, Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania.

 

W części 2:     AB Frost Sp. J. Królik, ul. Górna 8, 98-277 Brąszewice, na kwotę 55 701,45 zł brutto;

Oferta otrzymała 100 punktów i została wybrana jako najkorzystniejsza.

Oferta nie podlega odrzuceniu, Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania.

 

W części 3:     „BALJO” Hurt – detal Banach Marcin 72-010 Police, ul. Szkolna 2, na kwotę 71 973,10 zł brutto;

Oferta otrzymała 100 punktów i została wybrana jako najkorzystniejsza.

Oferta nie podlega odrzuceniu, Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania.

 

W części 4:     PPUH „PIK” Józef Bułat, ul. Rzeźnicza 6-8, 73-110 Stargard Szczeciński, na kwotę 347 096,98 zł brutto;

Oferta otrzymała 100 punktów i została wybrana jako najkorzystniejsza.

Oferta nie podlega odrzuceniu, Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania.

 

W części 5:     Piekarnia – Cukiernia S.C. Marek Bona, Elżbieta Bona, ul. Żymierskiego 2, 72-004 Trzeszczyn na kwotę 63 940,36 zł brutto

Oferta otrzymała 100 punktów i została wybrana jako najkorzystniejsza.

Oferta nie podlega odrzuceniu, Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz nie podlega wykluczeniu z postępowania.

 

Ponadto Zamawiający, zgodnie z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy − Prawo zamówień publicznych zawiadamia, że na podstawie art. 89 ust. 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych zostały odrzucone oferty następujących Wykonawców:

 

MEGA” – M. Wieliczko Sp. J. ul. Tanowska 2, 72-010 Police, na kwotę 57 876,13 zł brutto;

Uzasadnienie prawne:

Oferta odrzucone na podstawie art. 89 ust.1 pkt. 2 (treść oferty nie odpowiada treści SIWZ).

Uzasadnienie faktyczne:

Zamawiający z załączniku 1e do SIWZ- cennik jednostkowy wymagał podania ceny jednostkowej brutto i wartości brutto za dany artykuł spożywczy.

Oferent powyższego wymogu nie dopełnił albowiem w zamieszczonej ofercie nie zamieścił ceny jednostkowej brutto i wartości brutto za poz.1 czyli bułkę tartą.

Brak ceny ww artykułu spożywczego uniemożliwia Zamawiającemu dokładne sprawdzenie oferty.

 

Punktacja przyznana zgodnie z rozdziałem X SIWZ złożonym ofertom:

W części 1: „BYK” Spółka Jawna Dariusz Osiniak, Jacek Malinowski, ul. Welecka 38, Mierzyn 72-006 Szczecin , na kwotę 141 712,36 zł brutto – 95,61 pkt.;

W części 2:  Przedsiębiorstwo handlowe MARGO Sp. z o. o.Al. Wojska Polskiego 117, 70-483 Szczecin, na kwotę 60 098,87 zł brutto – 92,68 pkt;

 

Umowa w sprawie zamówienia publicznego zawarta będzie zgodnie z art. z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy.


 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 3. Załącznik nr 1 do SIWZ - Zestawienie produktów żywnościowych
 4. Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy
 5. Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie z Art. 24 ustawy PZP
 6. Załączniki do formularza ofertowego:
  - część 1 - Mięso
  - część 2 - Owoce i warzywa
  - część 3 - Różne produkty spożywcze
  - część 4 - Produkty mrożone
  - część 5 - Pieczywo i wyroby cukiernicze
 7. Wzory umów:
  - część 1 - Mięso
  - część 2 - Owoce i warzywa
  - część 3 - Różne produkty spożywcze
  - część 4 - Produkty mrożone
  - część 5 - Pieczywo i wyroby cukiernicze

Pytanie Wykonawcy:

W związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym mamy zapytanie czy dostawa mrożonek mogłaby byćrealizowana w takie dni jak poniedziałek, środa oraz piątek, ponieważw te dni jeździmy w Państwa kierunku. Czy Zamawiający wyraża na to zgodę?

 

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę dostaw  produktów mrożonych.

 

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić w przygotowywanych ofertach.

powrót