Przetarg nieograniczony na dostawy żywności

Przetarg nieograniczony na dostawy żywności do pracowni gastronomicznej
w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach oraz CEIR w Podgrodziu
(z podziałem na części).

Ogłoszenie opublikowano w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 14-12-2015 (numer ogłoszenia 184119 - 2015).

ZAWIADOMIENIE

Mając na uwadze brzmienie art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907z późn. zm.) zawiadamiamy, że w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy żywności do pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach oraz CEIir w Podgrodziu (z podziałem na części), w związku z uchyleniem się Dariusza Łukasiewicza prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Handel Hurtowy Dariusz Łukasiewicz od podpisania umowy na część 3 zamówienia publicznego, tj. dostawa owoców, warzyw i podobnych produktów, Zamawiający dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert.

Mając na uwadze fakt, iż w toku postępowania zostały złożone dwie oferty:

 

Część III – Owoce, warzywa i podobne produkty

 

Lp.

Nazwa firmy

Cena brutto

(punkty kryterium cena)

Warunki płatności

(punkty warunki płatności)

Punkty ogółem

1.

Handel Hurtowy Dariusz Łukasiewicz

ul. Myśliborska 1A

76-432 Baczyna

68 582,90 zł

(70 pkt)

1 raz/m-c

(30 pkt)

100 pkt

2.

BALJO Hurt-Detal

Banach Marcin

ul. Szkolna 2

72-010 Police

75 452,20 zł

(63,70 pkt)

1 raz/m-c

(30 pkt)

93,70 pkt

za najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert została uznana oferta Wykonawcy :

BALJO Hurt-Detal

Banach Marcin

ul. Szkolna 2

72-010 Police

 

załączony dokument (zawiadomienie ponownym o wyborze oferty)

 

 

 

Mając na uwadze brzmienie art. 92 oraz art. 93 ust. 3 pkt 2 ustawy zdnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.z2013r.poz.907zpóźn.zm.), zwanej dalej „ustawą” zawiadamiamy, że w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawy żywności do pracowni gastronomicznej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach oraz  CEIir w Podgrodziu (zpodziałem na części) do upływu terminu składania ofert wyznaczonego na dzień 21 grudnia 2015 r. na godz.10:00 zostało złożonych dziewięć ofert:

Część I – Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne

 

 

Lp.

Nazwafirmy

Cena brutto (punkty kryterium cena)

Warunki płatności (punkty warunki płatności)

Punkty ogółem

 

1.

BISSASp. zo.o.

ul. Usługowa6A

73-110 Stargard Szczeciński

 

120 351,16 zł

(66,50pkt)

1 raz/m-c

(30pkt)

 

96,50 pkt

 

 

2.

Hurtownia Wielobranżowa ROJAN Sp. jawna

J.Patruś & R. Bączyński

Ząbrowo 30

78-120 Gościno

 

121 810,98 zł

(65,80pkt)

 

1 raz/m-c

(30 pkt)

 

 

95,80 pkt

 

 

 

3.

Centrum Mięsne DROBIMAX II Sp. zo.o.

Sp. komandytowa

ul. Budowlana 4

88-100 Inowrocław Oddział: ul. Kossaka 9864-920 Piła

 

 

132 127,30 zł

(60,20pkt)

 

Po każdej dostawie (0 pkt)

 

 

 

60,20 pkt

 

4.

MADAR Dariusz Watral

ul. Floriana Krygiera

171-001 Szczecin

 

113 524,95 zł

(70pkt)

 

1 raz/ m-c

(30 pkt)

 

100 pkt

 

 

Część II– Produkty mrożone

 

 

Lp.

Nazwa firmy

Cena brutto (punkty kryterium cena)

Warunki płatności (punkty warunki płatności)

Punkty ogółem

 

1.

Przedsiębiorstwo Handlowe MARGO Sp. zo.o.

Al. Wojska Polskiego 11770-483 Szczecin

 

34 885,36 zł

(70 pkt)

 

1 raz/m-c

(30 pkt)

 

100 pkt

 

Część III– Owoce, warzywa i podobne produkty

 

 

Lp.

Nazwa firmy

Cena brutto (punkty kryterium cena)

Warunki płatności (punkty warunki płatności)

Punkty ogółem

 

1.

Handel Hurtowy Dariusz Łukasiewicz

ul. Myśliborska1A

76-432 Baczyna

 

68 582,90 zł

(70 pkt)

 

1 raz/m-c

(30 pkt)

 

100 pkt

 

2.

BALJO Hurt-Detal Banach Marcin

ul. Szkolna 2

72-010 Police

 

75 452,20 zł

(63,70pkt)

 

1 raz/m-c

(30 pkt)

 

93,70 pkt

 

Część IV – Różne produkty spożywcze

 

 

Lp.

Nazwa firmy

Cena brutto (punkty kryterium cena)

Warunki płatności (punkty warunki płatności)

Punkty ogółem

 

 

1.

Przedsiębiorstwo Produkcyjno

Usługowo-Handlowe „PIK”

Józef Bułat

ul. Rzeźnicza 6-8

73-110 Stargard Szczeciński

 

199 999,65 zł

(70 pkt)

 

1 raz/m-c

(30 pkt)

 

 

100 pkt

 

 

 

Cześć V– Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

 

 

Lp.

Nazwa firmy

Cena brutto (punkty kryterium cena)

Warunki płatności (punkty warunki płatności)

Punkty ogółem

 

1.

MEGAM. Wieliczko spółka jawna

ul. Tanowska2

72-010Police

 

36 082,50 zł

(70 pkt)

 

1 raz/m-c

(30 pkt)

 

100 pkt

 

W przedmiotowym postępowaniu ustalono następujące kryteria oceny ofert: cena–waga70% oraz warunki płatności– waga 30%.

Zamawiający  dla każdejczęści zamówienia, jako ofertę najkorzystniejszą, wybrał ofertę firmy, która uzyskała najwyższą punktację ogółem:

 

Część I– Produkty zwierzęce, mięso i produkty mięsne:

MADARDariusz Watralul. Floriana Krygiera 1, 71-001 Szczecin

 

CzęśćII– Produktymrożone:

Przedsiębiorstwo Handlowe MARGO Sp. zo.o. Al. Wojska Polskiego 117, 70-483 Szczecin

 

Część III– Owoce, warzywa i podobne produkty:

Handel Hurtowy Dariusz Łukasiewicz ul. Myśliborska 1A, 76-432 Baczyna

 

Część IV – Różne produkty spożywcze:

Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo-Handlowe „PIK” Józef Bułat ul. Rzeźnicza6-8, 73-110 Stargard Szczeciński

 

Cześć V –  Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie:

MEGAM. Wieliczko spółka jawna ul. Tanowska 2, 72-010Police


załączony dokument (zawiadomienie o wyborze oferty)


  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
  3. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia - modyfikajca 17.12.2015
  4. Załącznik nr 1 do SIWZ - Cennik jednostkowy
  5. Załącznik nr 2 do SIWZ - Formularz ofertowy
  6. Załącznik nr 3 do SIWZ - Oświadczenie
  7. Załącznik nr 4 do SIWZ - Oświadczenie o grupie kapitałowej
  8. Wzory umów:

- część 1 - Mięso

- część 2 - Produkty mrożone

- część 3 - Owoce i warzywa

- część 4 - Różne produkty spożywcze

- część 5 - Pieczywo, świeże wyroby piekarskie i ciastkarskie

powrót