II-gi przetarg - Opracowanie dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych dla termomodernizacji obiektów Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach
Ogłoszenie nr 613138-N-2017 z dnia 2017-11-08 r.
  1. Ogłoszenie o zamówieniu
  2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
  3. Załączniki 1-8
  4. Zalacznik_9 wzór umowy
  5. Ekspertyza chiropterologiczna
  6. Ekspertyza ornitologiczna
  7. AEE - POLICE - BASEN
  8. AEE - POLICE - SZKOLA
  9. AEE - POLICE - INTERNAT

Police, 13.11.2017 r.

Pytanie nr 2:

W pkt 7.3. lit. b) SIWZ Zamawiający żąda od Wykonawcy przedłożenia dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną w pkt 5.1 ppkt. 2 lit. b,

Przywołanego pkt 5.1 ppkt. 2 lit. b) brak w SIWZ. Jaka ma być wysokość ubezpieczenia OC Wykonawcy? Czy zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli w przypadku składania oferty przez pracownię architektoniczną, załączona zostanie polisa OC Architekta na żądaną kwotę, właściciela pracowni, przewidzianego jednocześnie do pełnienia funkcji autora i głównego projektanta dokumentacji projektowo-kosztorysowej?

 

Odpowiedź do pytania nr 2:

Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie rodzaju dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotemzamówienia. Ocena spełnienia warunków dokonana zostanie w toku oceny ofert złożonych przez oferentów.

 

Pytanie nr 1:

W pkt. 7.3. lit. a) SIWZ Zamawiający żąda od Wykonawcy przedłożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert w celu wykazania spełniania warunku określonego w pkt 5.1 ppkt. 2 lit. a,

Przywołany pkt. 5.1 ppkt 2 lit. a) SIWZ brzmi:

5.1. O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy spełniający następujące warunki udziału w postępowaniu, zgodnie z art.22 ust.1b ustawy pzp:  

2.  znajdują się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej

Wykażą, że:

a) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia, którego suma ubezpieczenia wynosi nie mniej niż 100.000 zł.

W przypadku, gdy przedstawione przez wykonawcę dokumenty prezentują dane w walutach obcych, Zamawiający dokona ich przeliczenia na walutę polską według średniego kursu podanego przez NBP z dnia wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może złożyć dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiaj?cego, może złożyć inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie warunku udziału w postępowaniu.

Brak w pkt. 5.1 ppkt. 2 lit. a) SIWZ informacji na temat wysokości wymaganych środków lub zdolności kredytowej. Jaka ma być wielkość środków finansowych posiadanych na koncie?

 

Odpowiedź do pytania nr 1:

Zamawiający nie stawia wymogu potwierdzenia wysokości posiadanych ś rodków finansowych lub zdolności kredytowej wykonawcy.

 

Zmiana treści SIWZ:

Zamawiający usuwa zapis pkt. 7.3.

a) informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającej wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, w okresie nie wcześniejszym niż 1 miesiąc przed upływem terminu składania ofert w celu wykazania spełniania warunku określonego w pkt 5.1 ppkt. 2 lit. a,

powrót