Informacja dla Absolwentów:

Informacja dla Absolwentów:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r., informujemy, że
a) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach ul. Siedlecka 6, 72-010 Police;
b) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą, na podstawie obowiązujących przepisów prawa w celu wydawania świadectw dojrzałości, aneksów do ww. świadectw oraz wydawania zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego;
c) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie;
d) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji procesu wydawania świadectw dojrzałości, aneksów do ww. świadectw oraz wydawania zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego;
e) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
f) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne i umożliwia realizację procesu wydawania świadectw dojrzałości, aneksów do ww. świadectw oraz wydawania zaświadczeń o wynikach egzaminu maturalnego;
g) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są:
- upoważnieni pracownicy Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach ul. Siedlecka 6, 72-010 Police, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
- podmioty przetwarzające,  którym Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza  w Policach ul. Siedlecka 6, 72-010 Police zleci czynności przetwarzania danych, jeśli będzie to konieczne;
- podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w przypadku uzasadnionego żądania;
h) dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: malgorzata.gorka@ochrona.danych.osobowych.pl, tel.: 500 071 091