EGZAMIN Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO PO KLASIE SZÓSTEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ do EDPG w Löcknitz

Do EDPG w Löcknitz zostanie oddelegowanych 6 - 12 uczniów, którzy osiągną najwyższą liczbę punktów w procesie kwalifikacji, będą mieli co najmniej dostateczne oceny ze wszystkich przedmiotów na koniec roku szkolnego oraz otrzymają co najmniej dobrą ocenę z zachowania, z języka niemieckiego, języka angielskiego i matematyki.
Liczba uczniów przyjętych corocznie zależna od decyzji Dyrektor EDPG Löcknitz.
Warunkiem przyjęcia kandydatów do  EDPG w Löcknitz jest uzyskanie minimum 60 % z części ustnej i pisemnej.
W przypadku nieuzyskania przez zdających minimum 60 % z egzaminu - decyzję o przyjęciu do  EDPG w Löcknitz podejmują dyrektorzy EDPG i ZS.

STRUKTURA I  ZASADY OCENIANIA

1. PISANIE
Każdy uczeń pisze odpowiedź na list/mail, odpowiadając przy tym na pytania zawarte
w poleceniu zadania. W swoim liście uczeń powinien użyć co najmniej 50 słów.
W trakcie pisania uczeń może korzystać z własnego słownika.

2. ROZUMIENIE ZE SŁUCHU
Uczeń dwukrotnie słucha tekstu i na podstawie usłyszanych informacji wykonuje otrzymane
zadania, np.:
- porządkuje kolejność tematów według kolejności usłyszanych informacji,
- decyduje, czy podane zdania są zgodne z treścią usłyszanego tekstu, czy nie,
- na podstawie usłyszanych informacji dobiera uzupełnienie dalszego ciągu zdań.

3. TEST GRAMATYCZNO - LEKSYKALNY
Test obejmuje przede wszystkim sprawdzenie znajomości gramatyki podanej w zakresie materiału. W ramach sprawdzianu uczniowie np.:
- uzupełniają luki w zdaniach zgodnie z podanymi poleceniami
- tworzą zdania z podanego materiału leksykalnego,
- układają pytania do podkreślonych części zdania,
- odpowiadają na postawione pytania,
- łączą podane zdania pojedyncze w zdania złożone, stosując odpowiednie spójniki.

4.  ROZUMIENIE TEKSTU CZYTANEGO
Uczniowie wykonują zadania na podstawie otrzymanych tekstów, np.:
- uzupełniają luki w zdaniach,
- decydują, czy podane zdania są zgodne z treścią przeczytanego tekstu, czy nie,
- na podstawie przeczytanych informacji dobierają uzupełnienie dalszego ciągu zdań.

5. EGZAMIN USTNY
Uczniowie wykonują prezentację multimedialną lub w formie plakatu w formacie A0 na tematy związane z zakresem materiału podanego uczniom.


Zakres materiału do egzaminu kwalifikującego do nauki w Löcknitz

Zagadnienia gramatyczne

- odmiana czasowników regularnych, nieregularnych, rozdzielnie złożonych, zwrotnych i modalnych
- tryb rozkazujący w liczbie pojedynczej, mnogiej i formie grzecznościowej
- czas Präteritum ( Imperfekt ) czasowników regularnych i nieregularnych
- czas przeszły Perfekt czasowników słabych, nieregularnych i mocnych
- szyk wyrazów w zdaniu oznajmującym i pytającym
- odmiana rzeczownika we wszystkich przypadkach - rodzajniki określone, nieokreślone, liczba mnoga, przeczenie kein
- przeczenia nicht, nichts, nie, niemand
- zaimki osobowe w mianowniku, bierniku i celowniku
- zaimek nieosobowy es, zaimek nieokreślony man
- zaimki dzierżawcze we wszystkich przypadkach
- zdania pytające zaczynające się od zaimków pytających (Was? / Wer? / Wo? / Wie? / Woher? / Warum? / Wohin? / Wann? / Wie lange? itp.)
- zdania pytające rozstrzygające zaczynające się od czasowników
- odpowiedzi na pytania rozpoczynające się od nein, ja lub doch
- zdania współrzędnie złożone ze spójnikami denn, und, aber, sondern, oder
- zdania złożone ze spójnikami wymagającymi szyku przestawnego: also, auβerdem, deshalb, dann, sonst, trotzdem oraz szyku końcowego: dass, weil, wenn
- liczebniki główne i porządkowe, czytanie dat i cen, określanie czasu oficjalne i potoczne
- przyimki łączące się z biernikiem lub celownikiem: an, auf, in, hinter, neben, über, unter, vor, zwischen
- przyimki z celownikiem: mit, nach, von, seit, aus, zu, bei, gegenüber
- przyimki z biernikiem: für, ohne, gegen, bis, durch, um
- antonimy ( przeciwieństwa )

Słownictwo z zakresu tematów:                                                          
1. Hallo! Wie gehts?                           
2. Familie und Verwandte
3. Schule    
4. Hobby und Freizeit
5. Rund um die Uhr
6. Essen und Trinken
7. Feste und Partys
8. Wohnen
9. Ferien, Freizeit, Urlaub
10. Leben in der Stadt und auf dem Land