Zawód: fryzjer, ślusarz, fotograf, mechanik pojazdów samochodowych , murarz- tynkarz, kominiarz, złotnik-jubiler, zegarmistrz, cukiernik, piekarz, stolarz i wiele innych

Czy wiesz już co chcesz robić w życiu zawodowym ? Jeśli masz sprecyzowane zainteresowania konkretnym zawodem i chcesz znaleźć zatrudnienie w przyszłości lub sam prowadzić działalność gospodarczą zapewnimy Ci możliwość kształcenia. Są to zawody poszukiwane, cenione i bardzo popłatne, dające zatrudnienie i atrakcyjne zarobki zarówno w Polsce jak i krajach Unii Europejskiej.

  • Szkoła na podbudowie gimnazjum.
  • Nauka trwa trzy lata.
  • Kształcenie zawodowe odbywa się na poziomie czeladniczym, zgodnie z profilem danej placówki (kucharz, piekarz, cukiernik, wędliniarz, stolarz, murarz – cykliniarz, krawiec, lakiernik, blacharz, i inne…
  • Zawierasz umowę z pracodawcą,
  • Bezpośrednio zdobywasz potrzebne umiejętności zawodowe,
  • W szkole uczysz się przedmiotów ogólnokształcących
  • Zasadniczą szkołę zawodową można ukończyć otrzymując świadectwo oraz dyplom czeladniczy
  • W niektórych zawodach zdajesz egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie.

W przypadku wyboru jednego z  zawodów, kandydat dostarcza do szkoły umowę podpisaną z pracodawcą. Oznacza to, że pracodawca podpisuje z nim umowę o pracę, wypłaca pensję i zapewnia wszelkie przywileje pracownicze.

Będąc uczniem tej szkoły praktykę odbywasz w wybranym przez Siebie zakładzie zgodnym z profilem kształcenia.

Nauka zawodu młodocianych jest organizowana przez pracodawcę, który zawarł z uczniem umowę o pracę w celu przygotowania zawodowego. Z tego tytułu młodociani pracownicy objęci są przepisami kodeksu pracy, okres nauki wlicza się im do stażu pracy, a za praktykę otrzymują wynagrodzenie od 4% do 6 % przeciętnego wynagrodzenia (w zależności od roku kształcenia).

powrót