EGZAMIN GIMNAZJALNY 2017/ 2018 – informacja dla rodziców

I.  Ważne terminy:

- do 30 września 2017 r. – złożenie deklaracji (a) wskazującej język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego, (b) informującej o zamiarze przystąpienia do części trzeciej egzaminu na poziomie rozszerzonym przez ucznia, który nie ma takiego obowiązku,

- do 15 października 2017 r. – przedłożenie dyrektorowi szkoły zaświadczenia o stanie zdrowia ucznia lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o specyficznych trudnościach w uczeniu się,

- do 23 listopada 2017 r. – złożenie oświadczenia o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu do potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych zdających, po otrzymaniu pisemnej informacji,

- do 18 stycznia 2018 r. złożenie pisemnej informacji o zmianie w deklaracjach wskazujących język obcy nowożytny, z którego uczeń przystąpi do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego, (b) informującej o zamiarze przystąpienia do części trzeciej egzaminu na poziomie rozszerzonym przez ucznia, który nie ma takiego obowiązku,

- do 30 marca 2018 r. – przekazanie dyrektorowi szkoły wniosku o zmianie języka obcego nowożytnego w przypadku laureatów/ finalistów konkursów / olimpiad przedmiotowych.

 

II. Harmonogram egzaminu gimnazjalnego w roku szkolnym 2017/2018:

W terminie głównym

W terminie dodatkowym

1. część humanistyczna – 18 kwietnia 2018 r. (środa)

- z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie
- godz. 9:00

- z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

1. część humanistyczna – 4 czerwca 2018 r. (poniedziałek)

- z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie – godz. 9:00

- z zakresu języka polskiego – godz. 11:00

2. część matematyczno-przyrodnicza –
19 kwietnia 2018 r. (czwartek)

- z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00

- z zakresu matematyki – godz. 11:00

2. część matematyczno-przyrodnicza – 5 czerwca 2018 r. (wtorek)

- z zakresu przedmiotów przyrodniczych – godz. 9:00

- z zakresu matematyki – godz. 11:00

3. język obcy nowożytny – 20 kwietnia 2018 r. (piątek)

- na poziomie podstawowym – godz. 9:00

- na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

3. język obcy nowożytny – 6 czerwca 2018 r. (środa)

- na poziomie podstawowym – godz. 9:00

- na poziomie rozszerzonym – godz. 11:00

TERMIN DODATKOWY jest dla  uczniów, którzy z przyczyn zdrowotnych lub losowych nie przystąpili do egzaminu w terminie głównym lub przerwali dany zakres egzaminu ALBO którym przerwano i unieważniono egzamin.

Termin ogłaszania wyników egzaminu gimnazjalnego – 15 czerwca 2018 roku

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym – 22 czerwca 2018 roku

 

III. Struktura egzaminu.

1. Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części i obejmuje:

a. w części pierwszej – humanistycznej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka polskiego oraz z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie

b. w części drugiej – matematyczno-przyrodniczej – wiadomości i umiejętności z zakresu matematyki oraz z zakresu przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii

c. w części trzeciej – wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego.

2. Każda część egzaminu gimnazjalnego jest przeprowadzana innego dnia.

3. Część pierwsza egzaminu gimnazjalnego – humanistyczna, obejmująca wiadomości i umiejętności z zakresu:

a. języka polskiego – trwa 90 minut

b. historii i wiedzy o społeczeństwie – trwa 60 minut.

4. Część druga egzaminu gimnazjalnego – matematyczno-przyrodnicza, obejmująca wiadomości i umiejętności z zakresu:

a. matematyki – trwa 90 minut

b. przedmiotów przyrodniczych: biologii, chemii, fizyki i geografii – trwa 60 minut.

5.  Część trzecia egzaminu gimnazjalnego obejmująca wiadomości i umiejętności z zakresu języka obcego nowożytnego:

a. na poziomie podstawowym – trwa 60 minut

b. na poziomie rozszerzonym – trwa 60 minut.

6. Do czasu trwania egzaminu gimnazjalnego nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia      odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut).

7. Do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego uczeń lub słuchacz przystępuje z tego języka obcego nowożytnego, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych (język angielski lub język niemiecki).

8. Uczeń, który przystępuje do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego, którego naukę na podbudowie wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla II etapu edukacyjnego kontynuował w gimnazjum, przystępuje do egzaminu z tego języka na poziomie podstawowym i na poziomie rozszerzonym.

9. Uczeń lub słuchacz, który przystępuje do części trzeciej egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego, którego nie uczył się w szkole podstawowej przystępuje do egzaminu z tego języka na poziomie podstawowym oraz może przystąpić do egzaminu z tego języka na poziomie rozszerzonym, na wniosek rodziców ucznia.

 

IV.  Zasady przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego.

1. Każdy zdający powinien mieć na każdym zakresie lub poziomie odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego długopis (lub pióro) z czarnym tuszem (atramentem) przeznaczony do zapisywania rozwiązań (odpowiedzi).

2. Dodatkowo na egzaminie z matematyki każdy zdający powinien mieć linijkę. Rysunki – jeżeli trzeba je wykonać – zdający wykonują długopisem. Nie wykonuje się rysunków ołówkiem.

3. Zdający mogą również wnieść do sali egzaminacyjnej małą butelkę wody. Woda może również być zapewniona przez szkołę. Podczas pracy z arkuszem egzaminacyjnym butelka powinna stać na podłodze przy nodze stolika, aby uczeń przypadkowo nie zalał materiałów egzaminacyjnych.

4. Zdający powinni mieć przy sobie dokument stwierdzający tożsamość (np. legitymację szkolną) i zgłosić się na egzamin przynajmniej pół godziny przed jego rozpoczęciem we wskazanym miejscu.

5. Po rozdaniu zdającym arkuszy egzaminacyjnych uczniowie spóźnieni nie zostają wpuszczeni do sali egzaminacyjnej

6. Nie wolno wnosić do sali egzaminacyjnej urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystać z takich urządzeń w tej Sali.

7. Uczniowie nie mogą komunikować się z rówieśnikami w trakcie egzaminu i są zobowiązani do  samodzielnego rozwiązywania zadań w czasie egzaminu.

 

V.  Po egzaminie gimnazjalnym.

1. Uczeń lub jego rodzice mają prawo wglądu do sprawdzonej i ocenionej pracy egzaminacyjnej tego ucznia, w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej, w terminie 6 miesięcy od dnia wydania przez okręgową komisję egzaminacyjną zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

2. Wniosek o wgląd do pracy egzaminacyjnej składa się do dyrektora właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej. Wniosek może być złożony osobiście przez uprawnioną osobę lub osobę występującą w imieniu zdającego lub przesłany do OKE drogą elektroniczną, faksem lub pocztą tradycyjną.

Na stronie internetowej CKE (www.cke.edu.pl, w zakładce poświęconej egzaminowi gimnazjalnemu) dostępne są: Informatory o egzaminie gimnazjalnym, przykładowe arkusze egzaminacyjne, arkusze egzaminacyjne z lat 2012–2017.