Udział szkoły w programie badawczym
Udział szkoły w programie badawczym

Informujemy, że uczniowie naszej szkoły wzięli udział w  programie badawczym organizowanym przez Instytut Badań Edukacyjnych: Laboratorium myślenia – od działania do efektów, który podporządkowany jest  głównemu celowi projektu, jakim jest wzmocnienie zdolności systemu edukacji w zakresie badań edukacyjnych oraz zwiększanie możliwości wykorzystywania badań naukowych w polityce i praktyce edukacyjnej oraz zarządzaniu oświatą. Badania mają służyć tworzeniu zasobów informacyjnych dla polityki edukacyjnej – mają też umożliwiać monitorowanie systemu edukacji pod kątem doskonalenia systemu edukacji. Ponadto sprawdzają u absolwentów gimnazjów poziom posiadanych umiejętności niezbędnych w dorosłym życiu.

 

Uczniowie musieli rozwiązać zadania zamknięte, diagnozujące poziom wiadomości oraz umiejętności rozumowania z zakresu podstawy programowej przedmiotów przyrodniczych na etapie kształcenia ogólnego. Badanie szczególnie skupiało się na ocenie kluczowych umiejętności w naukach przyrodniczych, takich jak formułowanie i weryfikacja hipotez, planowanie eksperymentu, wyszukiwanie i krytyczna analiza informacji, wnioskowanie naukowe.

 

Badanie prowadzone było przez Pracownię Przedmiotów Przyrodniczych Instytutu Badań Edukacyjnych w Warszawie. Pracownia współpracuje z ośrodkami akademickimi i szkołami oraz ekspertami związanymi z nauczaniem przedmiotów przyrodniczych.

 

Bogumiła Rechnio

powrót