Stypendystka Prezesa Rady Ministrów

Pragniemy poinformować, że uczennica naszej szkoły - Magdalena Dalke, za swoje osiągnięcia naukowe, najwyższą średnią ocen w szkole, a także za działalność szkolną i pozaszkolną, otrzymała Stypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2013/2014.

Zgodnie z regulaminem, Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

Kandydatów do stypendium typuje samorząd uczniowski, zgodnie z trybem określonym w statucie szkoły. Wnioski o przyznanie stypendium, wraz z uzasadnieniem, przedstawia się radzie szkoły, która zatwierdza jednego kandydata (w przypadku braku rady szkoły - rada pedagogiczna). Wniosek o przyznanie stypendium, zatwierdzony przez radę szkoły (radę pedagogiczną), dyrektor szkoły przedstawia kuratorowi oświaty, a kurator oświaty - za pośrednictwem Ministra Edukacji Narodowej - Prezesowi Rady Ministrów.

Magdalenie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów naukowych.

powrót