Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Z przyjemnością informujemy, że uczennice naszej szkoły – Joanna Szewczak i Natalia Gładysz, za swoje osiągnięcia naukowe, najwyższą średnią ocen w szkole, a także
za działalność szkolną i  pozaszkolną, otrzymałyStypendium Prezesa Rady Ministrów w roku szkolnym 2014/2015., a uroczystość wręczenia Stypendiów odbyła się 18 grudnia 2014 r.  o godz. 12.00. 

 

Zgodnie z regulaminem, Stypendium Prezesa Rady Ministrów przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

 

Kandydatów do stypendium typuje samorząd uczniowski, zgodnie z trybem określonym w statucie szkoły. Wnioski o przyznanie stypendium, wraz z uzasadnieniem, przedstawia się radzie szkoły, która zatwierdza jednego kandydata (w przypadku braku rady szkoły - rada pedagogiczna). Wniosek o przyznanie stypendium, zatwierdzony przez radę szkoły (radę pedagogiczną), dyrektor szkoły przedstawia kuratorowi oświaty, a kurator oświaty -
za pośrednictwem Ministra Edukacji Narodowej - Prezesowi Rady Ministrów.

 

Joannie i Natalii gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów naukowych.

powrót