Regulamin konkursu na projekt graficzny logo Jubileuszu 20-lecia współpracy Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach i Szkołą Europejską Niemiecko - Polskiego Gimnazjum w Lӧcknitz.

 

§ 1. Organizator

Organizatorem konkursu na projekt logo Jubileuszu 20-lecia współpracy Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach i Szkołą Europejską Niemiecko - Polskiego Gimnazjum
w Lӧcknitz
, zwanego dalej „Konkursem” jest Zespół Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach.

 

§ 2. Uczestnicy konkursu
 1.  Konkurs skierowany jest do uczniów, absolwentów, rodziców i przyjaciół szkół, zwanych dalej „Uczestnikami”.

 2. Każdy uczestnik Konkursu może złożyć maksymalnie dwa projekty.

 3. Prace mogą być realizowane oraz zgłaszane do konkursu indywidualnie lub zespołowo.

 4. Konkurs ma charakter otwarty, jednoetapowy.

 

§ 3. Przedmiot i cel konkursu
 1.  Celem konkursu jest zaprojektowanie znaku graficznego (logo) Jubileuszu 20-lecia współpracy Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach i Szkołą Europejską Niemiecko - Polskiego Gimnazjum w Lӧcknitz, które stanie się oficjalną identyfikacją graficzną uroczystości związanych z jubileuszem szkół partnerskich i będzie przeznaczony do celów popularyzatorskich, reklamowych, korespondencyjnych i identyfikacyjnych. W szczególności umieszczony będzie na:
  a) plakatach, ulotkach

  b) ogłoszeniach prasowych i spotach telewizyjnych

  c) gadżetach okolicznościowych

  d) nośnikach elektronicznych i w grafice internetowej

 2. Logo Jubileuszu 20-lecia współpracy Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach i Szkołą Europejską Niemiecko - Polskiego Gimnazjum w Lӧcknitz powinno spełniać następujące założenia:
  a) powinno być zaprojektowane zgodnie z aktualnymi trendami projektowania logo,

  b) powinno
  jednoznacznie kojarzyć się z jubileuszem 20-lecia współpracy szkół partnerskich.

 

§ 4. Wymagania, jakie powinien spełniać projekt
 1. Projekt logo musi być zaprezentowany w podstawowej wersji kolorystycznej na sztywnej planszy w formacie A4. Do projektu należy załączyć wersję elektroniczną (w podstawowym oraz monochromatycznym wariancie kolorystycznym) na płycie CD/DVD w formacie pdf, jpg, rozdzielczość min. 300 dpi lub w formatach cdr, ai, eps.

 2. Projekt logo musi być dziełem samodzielnym i oryginalnym.

 3. Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie projekty, które nie brały udziału w innych konkursach.

 4. Nadsyłane projekty nie mogą być sygnowane w jakikolwiek sposób, który umożliwiłby identyfikację autora.

 5. Projekt w formie drukowanej oraz jego wersje elektroniczne muszą być oznaczone tym samym kodem wybranym przez Uczestnika i podanym w karcie zgłoszeniowej.

 

§ 5. Termin i miejsce nadsyłania prac konkursowych
 1. Projekty wraz z wypełnioną kartą zgłoszeniową należy przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia  3 czerwca 2015 r. na adres:
  Zespół Szkół

  ul. Siedlecka 6

  72-010 Police

  z dopiskiem „konkurs na projekt logo Jubileuszu 20-lecia współpracy Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach i Szkołą Europejską Niemiecko - Polskiego Gimnazjum w Lӧcknitz” lub złożyć w sekretariacie szkoły.

 2. Projekty złożone po terminie wskazanym w ust. 1 nie będą brały udziału w Konkursie.

 3. Projekty nadesłane na konkurs nie będą zwracane Uczestnikom.

 

§ 6. Kryteria oceny prac konkursowych i rozstrzygnięcie konkursu
 1. Oceny złożonych projektów i wyłonienia najlepszego projektu dokona Komisja Konkursowa składającą się z przedstawicieli Organizatora.

 2. Po dokonaniu oceny spełnienia warunków formalnych uczestnictwa w konkursie, prace oceniane będą zgodnie z następującymi kryteriami: czytelność komunikatu, walory estetyczne, walory kompozycyjne oraz możliwości technologiczne eksploatowania projektu na różnych obszarach.

 3. Komisja Konkursowa dokona wyboru najlepszych projektów nadesłanych na konkurs do dnia 12 czerwca 2015 roku. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Organizatora.

 4. Wyniki działań Komisji Konkursowej są ostateczne i nie podlegają procedurze odwoławczej.

 

§ 7. Postanowienia końcowe
 1. Przystępując do konkursu uczestnik oświadcza, iż przesłane prace stanowią jego wyłączną własność i nie naruszają praw osób trzecich ani obowiązujących przepisów prawa oraz, że zaproponowane projekty są nowe i oryginalne oraz nigdzie wcześniej niepublikowane.

 2. Zgłoszenie pracy w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu, tym samym Uczestnicy konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych przez Organizatora w celach prowadzenia konkursu, wyłonienia laureata i przyznania nagrody.

 3. Organizator zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Regulaminie oraz, przerwania lub odwołania konkursu. Informacje o zmianach w regulaminie oraz o odwołaniu bądź przerwaniu konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Organizatora.

 4. Prace wyróżnione zostaną wykorzystane w terminarzu uczniowskim na rok szkolny 2015/16

powrót