PRZYSTĄPIENIE DO EGZAMINU MATURALNEGO W TERMINIE POPRAWKOWYM

Do egzaminu maturalnego w terminie poprawkowym może przystąpić absolwent, który:

  • przystąpił do wszystkich egzaminów z przedmiotów obowiązkowych(język polski, matematyka, język obcy) w maju/czerwcu w części ustnej i w części pisemnej i żaden jego egzamin nie został unieważniony
  • przystąpił do egzaminu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym w części pisemnej i egzamin ten nie został mu unieważniony
  • nie zdał egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu obowiązkowegoALBO w części ustnej bez określania poziomu (z języka polskiego albo z języka obcego nowożytnego), ALBO w części pisemnej na poziomie podstawowym (z języka polskiego albo z matematyki, albo z języka obcego nowożytnego)
  • w terminie 7 dni od daty ogłoszenia wyników egzaminu (nie później niż 7 lipca 2015 r.) złożył do dyrektora szkoły pisemne oświadczenie o ponownym przystąpieniu do egzaminu z danego przedmiotu (załącznik L_18a/L_18b/T_18), zgodnie z deklaracją ostateczną.

Egzamin w terminie poprawkowym w części ustnej jest przeprowadzany w macierzystej szkole zdającego (między 24 a 28 sierpnia 2015 r.), a w części pisemnej (25 sierpnia 2015 r.) – w miejscach wskazanych przez dyrektora OKE. Informacje o miejscach przeprowadzenia egzaminu pisemnego ogłasza dyrektor OKE na stronie internetowej danej OKE w terminie do 10 sierpnia 2015 r.

powrót