Projekt MATMA jest OK - zostań Mistrzem Matematyki

W celu poprawy efektywności nauczania matematyki, w naszej szkole jest realizowany projekt pod nazwą „MATMA JEST OK  - zostań Mistrzem Matematyki”. Projekt jest realizowany w czterech obowiązkowych dla uczniów etapach oraz etapie finałowym. Do etapu finałowego mogą przystąpić chętni, zakwalifikowani przez nauczycieli matematyki uczniowie. Projekt zakłada łączenie przyjemnego z pożytecznym. Uczniowie liceum oraz technikum będą ćwiczyć umiejętność rozwiązywania zadań z matematyki, a dla najlepszych przewidziane są atrakcyjne nagrody. Rodzice zostaną zaznajomieni z zasadami projektu na najbliższym zebraniu, tj. 17 listopada. Wszystkich uczniów zachęcam do udziału w projekcie i życzę powodzenia.

 

Agata Jarymowicz

MATMA jest OK  - zostań Mistrzem Matematyki

Zespół Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach - regulamin projektu poprawy efektywności kształcenia z matematyki

 

1.      Projekt pn. „MATMA JEST OK  - zostań Mistrzem Matematyki” realizowany jest w Liceum Ogólnokształcącym i Technikum Zawodowym w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.

2.      Celem projektu jest:

a.      poszerzanie i ugruntowanie wiedzy i umiejętności matematycznych,

b.      rozwijanie umiejętności analizowania danych, porównywania i uogólniania,

c.       łagodzenie bariery egzaminów.

3.      W projekcie biorą udział wszyscy uczniowie klas Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Zawodowego.

4.      Projekt jest przeprowadzany w czterech etapach oraz etapie finałowym i jest realizowany na dwóch poziomach:

a.      w pierwszych czterech etapach uczniowie otrzymują zestawy 20 zadań, które przez okres minimum dwóch tygodni rozwiązują w domu,

b.      zestawy zadań są podzielone na dwa poziomy:

- pierwszy dla uczniów klas pierwszych liceum i technikum,

- drugi dla uczniów klas drugich liceum oraz drugich i trzecich technikum,

- ze względu na stopień realizacji podstawy programowej, na wniosek nauczyciela uczącego, po akceptacji innych nauczycieli matematyki, uczniowie danej klasy mogą mieć przydzielone zestawy zadań z innego poziomu,

c.       zestawy zadań uwzględniają wiedzę i możliwości przeciętnego ucznia.

5.      W pierwszych czterech etapach uczniowie otrzymują punkty do dziennika elektronicznego według następujących zasad:

a.      w pierwszych trzech etapach każdy uczeń, na wyznaczonej przez nauczyciela matematyki lekcji, pisze kartkówkę z dwóch wylosowanych zadań, z otrzymanego do domu zestawu. Uczeń ma obowiązek przynieść na wyznaczoną przez nauczyciela lekcję zestawy otrzymanych wcześniej zadań (na kartce z zestawami zadań nie może być żadnych notatek), 

b.      analogicznie - w czwartym etapie każdy uczeń pisze kartkówkę z dwóch wylosowanych bliźniaczych zadań (zadania bliźniacze mają podobną treść jak zadania, które uczeń otrzymał do domu oraz mają zmienione dane),

c.       kartkówka trwa około 10 minut, uczniowie z odpowiednimi zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej rozwiązują zadania 15 minut. Czas trwania kartkówki liczony jest od momentu podania numerów zadań przez nauczyciela,

d.      sposób losowania zadań z zestawu określa nauczyciel,

e.      za każde zadanie uczeń może otrzymać maksymalnie 5 punktów,

f.        za każde poprawnie rozwiązane zadanie uczeń otrzymuje maksymalnie 5 punktów, za całkowicie błędne 0 punktów,

g.      punkty ustalone przez nauczyciela są ostateczne,

h.      za niesamodzielne rozwiązywanie zadań lub za nieprzestrzeganie postanowień regulaminu w danym etapie projektu, uczeń może otrzymać 0 punktów,

i.        dodatkowo w każdym etapie uczeń może otrzymać maksymalnie 5 punktów za przedstawienie nauczycielowi pisemnego rozwiązania wszystkich zadań z zestawu,

j.        w przypadku usprawiedliwionej nieobecności ucznia na kartkówce, nauczyciel przeprowadza kartkówkę (zgodnie z zasadami z pkt. 5a. – 5i) na innej lekcji matematyki lub w innym uzgodnionym z uczniem terminie,

k.       w przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności na kartkówce, uczeń otrzymuje do dziennika 0 punktów i nie ma możliwości zdobycia punktów za przedstawienie pisemnego rozwiązania zadań z danego zestawu.

6.      Etap finałowy jest etapem konkursowym. Do tego etapu kwalifikują się wszyscy chętni uczniowie, którzy w pierwszych czterech etapach, za zadania rozwiązywane na kartkówkach otrzymali łącznie minimum 30 punktów.

7.      Etap finałowy na danym poziomie (pierwszym lub drugim) jest przeprowadzany dla wszystkich uczniów w tym samym czasie. O terminie etapu finałowego decyduje dyrektor szkoły. Etap finałowy przeprowadza powołana przez dyrektora trzyosobowa komisja.

8.      W etapie finałowym uczniowie rozwiązują 4 zadania ze swojego poziomu. Uczniowie nie znają wcześniej treści zadań. Czas rozwiazywania zadań nie może przekroczyć 45 minut. Uczniowie z odpowiednimi zaleceniami poradni psychologiczno-pedagogicznej rozwiązują zadania nie dłużej niż 60 minut.

9.      Za każde poprawnie rozwiązane zadanie uczeń może otrzymać maksymalnie 5 punktów. Uczeń nie otrzymuje żadnych punktów za źle rozwiązanie zadania. Finalistą konkursu zostaje każdy uczeń, który w etapie finałowym, otrzymał na swoim poziomie minimum 18 punktów.

10.  Każdy finalista otrzymuje ufundowaną przez dyrektora szkoły nagrodę - bon pieniężny o wartości 50 złotych.

11.  Celem etapu finałowego jest wyłonienie Mistrza Matematyki – jednego ucznia, który osiągnął najwyższy wynik  w projekcie na swoim poziomie. Jeżeli w etapie finałowym dla danego poziomu, taki sam - najlepszy wynik uzyskało kilku finalistów, komisja przeprowadza dogrywki.

12.  Każdy Mistrz Matematyki otrzymuje ufundowaną przez dyrektora szkoły nagrodę - bon pieniężny o wartości 500 złotych.

13.  W projekcie mogą też brać udział chętni uczniowie klas maturalnych. Uczniowie tych klas otrzymują zestawy zadań z obydwu poziomów – łącznie w każdym etapie 40 zadań.

14.  Maturzyści piszą kartkówki z 4 wylosowanych zadań – po 2 zadania dla danego poziomu. Łącznie za każdy etap maturzysta może zdobyć maksymalnie 10 punktów. Za każde poprawnie rozwiązane zadanie maturzysta otrzymuje 2,5 punktu, za błędne 0 punktów. Nauczyciel wpisuje do dziennika elektronicznego całkowitą ilość punktów, zgodnie z przyjętą w matematyce regułą zaokrąglania. Maturzyści nie otrzymują punktów za przedstawienie nauczycielowi pisemnego rozwiązania wszystkich zadań z zestawów.

15.  Chętni do udziału w projekcie maturzyści, piszą kartkówki z poszczególnych etapów w terminie, który nie pokrywa się z ich lekcjami matematyki. O terminie i miejscu kartkówek uczniów poinformuje nauczyciel  matematyki.

16.  Etap finałowy dla uczniów klas maturalnych jest przeprowadzany zgodnie z zasadami obowiązującymi dla uczniów klas młodszych, tj. według zasad obowiązujących w punktach 6-12.

17.  Harmonogram projektu w roku szkolnym 2017/2018:

ETAP

PRZEKAZANIE ZESTAWÓW ZADAŃ KONKURSOWYCH

KARTKÓWKI Z WYLOSOWANYCH Z ZESTAWU ZADAŃ

I

6.11 -10.11.

27.11 – 1.12

II

4.12 – 8.12

8.01 – 12.01

III

8.01 – 12.01

5.02 – 9.02

IV

12.02 – 16.02

5.03 – 9.03

FINAŁ

kwiecień 2018

powrót