Październik - Międzynarodowym Miesiącem Bibliotek Szkolnych

Z tej okazji biblioteka szkolna zaprasza uczniów do udziału w konkursiena najciekawszą reklamę książki lub filmu

 

Regulamin konkursu

 1. Cel konkursu:
  a)      celem konkursu jest popularyzacja czytelnictwa i sztuki filmowej,
  b)      rozbudzenie kreatywności u uczniów,
  c)      rozwijanie umiejętności plastycznych.
 2. Organizator konkursu:
  Zespół Szkół im.Ignacego Łukasiewicza w Policach
  ul. Siedlecka 6
  72-010 Police
 3. Zasady uczestnictwa w konkursie:
  a)      konkurs jest adresowany do uczniów wszystkich typów szkół wchodzących w skład Zespołu Szkół im.Ignacego Łukasiewicza w Policach,
  b)      konkurs jest jednoetapowy,
  c)      każdy uczestnik konkursu może złożyć dowolną liczbę prac konkursowych samodzielnie przez siebie wykonanych,
  d)     przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na opublikowanie pracy konkursowej, imienia i nazwiska, miejscowości i nazwy szkoły,
  e)      autorzy prac przejmują od Organizatora Konkursu pełną odpowiedzialność z tytułu roszczeń osób trzecich, jakie mogą powstać w związku z ewentualnym naruszeniem jakichkolwiek praw tych osób,
  f)       złamanie postanowień regulaminu wiąże się z dyskwalifikacją złożonej na konkurs pracy.
 4. Charakter prac konkursowych:
  a)      format i technika pracy jest dowolna,
  b)      praca powinna być związana tematycznie z reklamą książki lub filmu.
 5. Termin złożenia prac konkursowych:
  Prace należy złożyć do 30 października 2013r.do godziny 13:00 w bibliotece Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach – u Pani Grażyny Niedziałkowskiej-Kocięba.
 6. Ocena prac konkursowych:
  a)      oceny prac konkursowych dokona komisja konkursowa rekrutująca się z nauczycieli Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach,
  b)      komisja konkursowa dokona oceny prac konkursowych 6 listopada 2013r.,
  c)      decyzja komisji konkursowej jest ostateczna,
  d)     prace konkursowe mogą zostać zwrócone uczestnikowi konkursu na jego prośbę 12 listopada 2013 r., po zakończeniu wystawy, w innym przypadku Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do zatrzymania złożonych prac,
  e)      wszystkie  złożone na konkurs prace będą wykorzystane do przygotowania wystawy plastycznej.
 7. Rodzaj nagród:
  Laureaci konkursu zostaną uhonorowani nagrodami rzeczowymi i dyplomami.
 8. Ogłoszenie wyników konkursu:
  Ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 6 listopada 2013r. w czytelni szkolnej Zespołu Szkół im.Ignacego Łukasiewicza w Policach.
 9. Sposób porozumiewania się Organizatora konkursu z uczestnikami:
  Wszelkich informacji związanych z konkursem udziela Pani Grażyna Niedziałkowska-Kocięba
powrót