IX Konkurs Dziennikarski „Bliżej niż myślisz”

IX Konkurs Dziennikarski „Bliżej niż myślisz”

dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016

 

1.      Organizatorem IX edycji Konkursu Dziennikarskiego „Bliżej niż myślisz” dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych na najlepszy felieton jest Wydział Zamiejscowy Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum w Stargardzie, przy ul. Kazimierza Wielkiego 17, zwany dalej „Organizatorem Konkursu”.

 

2.      Prace konkursowe powinny dotyczyć następujących tematów:

 

·         Czy Polska powinna być otwarta na uchodźców?

·         Czy prawda może być obiektywna?

·         Inny… czyli kto?

 

3.      Praca powinna być przygotowana w formie felietonu.

 

4.      Opis pracy konkursowej powinien zawierać dane:

 

·         imię i nazwisko autora;

·         imię i nazwisko opiekuna (rodzica) oraz numer telefonu kontaktowego;

·         tytuł pracy;

·         nazwę i adres szkoły;

·         numer telefonu lub adres e-mail autora;

·         imię i nazwisko nauczyciela, pod którego nadzorem powstała praca.

 

5.      Zgłoszenie pracy konkursowej powinno obejmować:

 

·         podpisane przez uczestnika konkursu Załącznik nr 1 iZałącznik nr 2 do niniejszego regulaminu (do pobrania u polonistek)

·         w przypadku wcześniejszej publikacji danej pracy informację o dacie i miejscu tej publikacji;

·         uczestnik konkursu powinien dodatkowo (po przejściu szkolnych eliminacji):

-  przesłać felieton w formie elektronicznej, zapisany jako plik formatu doc., docx. lub PDF na nośniku CD-ROM,

-  przesłać wydruk komputerowy lub kserokopię felietonu.

 

6.      Każda szkoła może zgłosić tylko 3 uczestników, dlatego spośród nadesłanych prac komisja konkursowa w naszej szkole wybierze 3 najbardziej interesujące.

 

7.      Prace konkursowe prosimy składać do 15 marca 2016 r. u pani Anny Krypień lub pani Irminy Przewoźniak-Wiercioch.

 

ZAŁĄCZNIK NR 1: Oświadczenie uczestnika konkursu

Niniejszym oświadczam, że jako uczestnik IX edycji konkursu „Bliżej niż myślisz” zorganizowanego przez Wydział Zamiejscowy Szczecińskiej Szkoły Wyższej Collegium Balticum w Stargardzie, przy ul. Kazimierza Wielkiego 17, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym dla potrzeb niniejszego Konkursu oraz do zamieszczenia moich danych osobowych w środkach społecznego przekazu (prasa, telewizja, Internet) w wypadku, gdy zostanę laureatem Konkursu. Przyjmuję do wiadomości, że moje dane osobowe będą wykorzystywane, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, dla celów przeprowadzenia Konkursu oraz że przysługuje mi prawo wglądu do moich danych osobowych oraz ich poprawiania. Jednocześnie wyrażam zgodę na opublikowanie – jeśli zostanę laureatem Konkursu – mojej pracy konkursowej lub jej fragmentu w prasie, rozgłośniach radiowych bądź programie telewizyjnym i w serwisach internetowych. Zapewniam, że przesyłana praca ma charakter oryginalny. Oświadczam, że jako autor jestem uprawniona/y do wyłącznego rozporządzania swoją pracą i nie wydałam/em do tej pory żadnych rozporządzeń swym prawem, odnoszących się do przesyłanej pracy. Poprzez wzięcie udziału w konkursie zobowiązuję się do przeniesienia na organizatora konkursu, Szczecińską Szkołę Wyższą Collegium Balticum, praw autorskich do przesłanej pracy na następujących polach eksploatacji utworu: zwielokrotnienia drukiem i rozpowszechnienia w inny sposób.

______________________________

Data, imię i nazwisko

______________________________

Podpis

 

ZAŁĄCZNIK NR 2: Karta zgłoszeniowa na konkurs

KARTA ZGŁOSZENIA

IX Konkurs Dziennikarski „Bliżej niż myślisz”

I. DANE UCZESTNIKA

Nazwisko ............................................................ Imię .............................................................

Pseudonim dla celów konkursowych:

………………………………………………………………………………………………

Nazwa i adres szkoły:

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

II. DANE KONTAKTOWE

Numer telefonu . .....................................................................................................................

Adres e-mail…………………………………………………………………………………

III. DANE OPIEKUNA

Nazwisko………………………………………………………. Imię ...................................

Numer telefonu ........................................................................................................................

powrót