INFORMACJA DLA ABSOLWENTÓW

Poniższa informacja dotyczy wyłącznie osób, które ukończyły szkołę w kwietniu 2015r. lub w latach ubiegłych i w maju 2016r. planują przystąpić ponownie do egzaminu maturalnego.

Zgodnie z art. 44zzq ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (j.t. Dz.U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zm.) i § 78 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (Dz.U. z 2015 r., poz. 959) - egzamin maturalny z każdego przedmiotu obowiązkowego i przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej jest odpłatny dla:

  1. absolwentów, którzy po raz trzeci i kolejny przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu obowiązkowego lub dodatkowego,
  2. absolwentów, którzy przystępują do egzaminu z tego samego przedmiotu dodatkowego, który w poprzednim roku lub poprzednich latach zgłaszali w deklaracji, ale do niego nie przystąpili.
  • Opłata za każdy egzamin, ustny lub pisemny, wynosi 50,00 zł. I należy ją wnieść w terminie od dnia 1 stycznia do dnia 7 lutego, roku kalendarzowego, w którym absolwent będący w wyżej opisanej sytuacji zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego.
  • Opłatę uiszcza się na rachunek bankowy OKE w Poznaniu, który zostanie uruchomiony po 1 stycznia 2015 r.
  • Po dokonaniu wpłaty, nie później niż do dnia 7 lutego, absolwent musi przedłożyć Dyrektorowi OKE:
  1. pisemną informację o wniesieniu opłatyza egzamin maturalny z danego przedmiotu/przedmiotów na właściwym formularzu,
  2. dowód wpłatyna wyżej wspomniany rachunek bankowy OKE.

 

Szczegółowe informacje oraz formularze wniosków na:

www.oke.poznan.pl/egzaminmaturalny/opłatazaegzaminmaturalny

powrót