Egzamin językowy DSD

Już po raz drugi w historii naszej szkoły odbywa się egzamin językowy DSD I.
Biorą w nim udział uczniowie trzecich klas gimnazjalnych, którzy rok temu zadeklarowali chęć uczenia się języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym (osiem godzin w tygodniu). Wczoraj 19.03.2013r. odbyła się pisemna część egzaminu (rozumienie ze słuchu, rozumienie tekstu pisanego i produkcja własnego tekstu), a część ustna przewidziana jest na 25.03.2013r. i 04.04.2013r. Do egzaminu przystąpiło 38 trzecioklasistów z klas 3GA, 3GB i 3GN.

Pani Dyrektor Beata Golisowicz rozpoczynając egzamin życzyła wszystkim powodzenia i samych łatwych zadań. Dołączamy się tych życzeń i trzymamy kciuki.

Deutsches Sprachdiplom Stufe A2/B1 DSD I

Niemiecki Dyplom Językowy
Stałej Konferencji Ministrów Oświaty
Republiki Federalnej Niemiec


Egzamin DSD I jest egzaminem państwowym i bezpłatnym dla uczniów (przeprowadzenie finansowane jest przez RFN), odbywa się co roku w marcu tylko w licencjonowanych publicznych szkołach, które spełniają warunki i są wspierane przez stronę niemiecką, i przystąpić do niego mogą jedynie uczniowie tych szkół, jest egzaminem dla "całej klasy lub grupy" (do tego egzaminu nie mogą przystąpić uczniowie, którzy chcieliby się do niego przygotowywać indywidualnie), składa się z dwóch części - ustnej i pisemnej. Zadania pisemne sprawdzane są w Niemczech, a egzamin ustny przeprowadza komisja składająca się egzaminatora - nauczyciela oddelegowanego z Niemiec i polskiego nauczyciela języka niemieckiego.

Korzyści z posiadania tego certyfikatu:

    DSD I określa stopień zaawansowania językowego opisywany przez ZfA,
    DSD I daje możliwość porównania swoich rezultatów nauki języka niemieckiego z tysiącami rówieśników w świecie, dzięki wprowadzeniu przez Radę Europy jednolitego systemu oceny,
    DSD I umożliwia podjęcie atrakcyjnej pracy, np. w czasie wakacji, honorowany jest w wielu krajach przez pracodawców,
    nauka w trakcie przygotowania do egzaminu przebiega zgodnie z międzynarodowymi standardami i nowoczesnymi metodami, wdraża do systematycznej i efektywnej pracy, także samodzielnej,
    DSD I jest podstawą do zdobycia drugiego poziomu zaawansowania C1, DSD I zwalnia z egzaminu wstępnego z języka niemieckiego w trakcie rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej, wiele szkół przyznaje dodatkowe punkty za jego posiadanie,
    DSD I potwierdza przynależność do wielkiej światowej rodziny szkół z plakietką PASCH.

Krystyna Wiśniewska

powrót