Egzamin językowy DSD

Już po raz trzeci w naszej szkole odbędzie się egzamin językowy DSD I.

Wezmą w nim udział uczniowie trzecich klas gimnazjalnych, którzy zadeklarowali chęć uczenia się języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym (osiem godzin tygodniowo), część zajęć prowadzona jest przez native speaker.

W tym roku szkolnym do egzaminu planuje przystąpić 72 uczniów z klas 3GA, 3GB i 3GN.

 • w dniu 21.03.2014 r w godzinach od 8.00 do 13.00 planowana jest część pisemna egzaminu
 • w dniach 24 – 26.03.2014 r. w godzinach od 8.00 do 15.00 planowana jest część ustna egzaminu

Wszystkim zdającym życzymy powodzenia!!!!!

 

Deutsches Sprachdiplom Stufe A2/B1 DSD I       

 

Niemiecki Dyplom Językowy

Stałej Konferencji Ministrów Oświaty

Republiki Federalnej Niemiec                   


Egzamin DSD I jest egzaminem państwowym i bezpłatnym dla uczniów (przeprowadzenie finansowane jest przez RFN), odbywa się co roku w marcu tylko w licencjonowanych publicznych szkołach, które spełniają warunki i są wspierane przez stronę niemiecką, i przystąpić do niego mogą jedynie uczniowie tych szkół, jest egzaminem dla "całej klasy lub grupy" (do tego egzaminu nie mogą przystąpić uczniowie, którzy chcieliby się do niego przygotowywać indywidualnie), składa się z dwóch części - ustnej i pisemnej.

 • część ustna obejmuje prezentację wybranego przez ucznia tematu oraz krótką rozmowę na jej temat
 • część pisemna obejmuje:
  - produkcję tekstu – zdający ma za zadanie napisać krótki tekst (np. list)
  - rozumienie tekstu czytanego – zdający musi odpowiedzieć na pytania dotyczące podanego tekstu
  - rozumienie ze słuchu – zdający odpowiada na pytania do wysłuchanego tekstu

Zadania pisemne sprawdzane są w Niemczech, a egzamin ustny przeprowadza komisja składająca się egzaminatora - nauczyciela oddelegowanego z Niemiec i polskiego nauczyciela języka niemieckiego.

 

Korzyści z posiadania tego certyfikatu DSD I:

 • określa stopień zaawansowania językowego opisywany przez ZfA
 • daje możliwość porównania swoich rezultatów nauki języka niemieckiego z tysiącami rówieśników w świecie, dzięki wprowadzeniu przez Radę Europy jednolitego systemu oceny
 • umożliwia podjęcie atrakcyjnej pracy, np. w czasie wakacji, honorowany jest w wielu krajach przez pracodawców, nauka w trakcie przygotowania do egzaminu przebiega zgodnie z międzynarodowymi standardami i nowoczesnymi metodami, wdraża do systematycznej i efektywnej pracy, także samodzielnej,
 • jest podstawą do zdobycia drugiego poziomu zaawansowania C1, DSD I zwalnia z egzaminu wstępnego z języka niemieckiego w trakcie rekrutacji do szkoły ponadgimnazjalnej, wiele szkół przyznaje dodatkowe punkty za jego posiadanie,
 • potwierdza przynależność do wielkiej światowej rodziny szkół z plakietką PASCH.
powrót