Egzamin do Loecknitz kl.VI

EGZAMIN Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO – KLASA I GIMNAZJUM

MAJ 2016

STRUKTURA I ZASADY OCENIANIA:

1. ROZUMIENIE ZE SŁUCHU (20-30pkt.)

Uczeń dwukrotnie słucha tekstu i na podstawie usłyszanych informacji wykonuje otrzymane zadania, np.:

- porządkuje kolejność tematów według kolejności usłyszanych informacji,

- decyduje, czy podane zdania są zgodne z treścią usłyszanego teksu, czy fałszywe,

- na podstawie usłyszanych informacji dobiera uzupełnienie dalszego ciągu zdań.

2. WYPOWIEDŹ PISEMNA – (20-30)

Każdy uczeń pisze odpowiedź na list/mail, odpowiadając przy tym na pytania zawarte w poleceniu zadania. W swoim liście uczeń powinien użyć co najmniej 50 słów. W trakcie pisania uczeń może korzystać z własnego słownika.

3. TEST GRAMATYCZNO - LEKSYKALNY -  (20-30pkt.)

Test obejmuje przede wszystkim sprawdzenie znajomości gramatyki podanej w zakresie materiału. W ramach testu uczniowie np.:

- uzupełniają luki w zdaniach zgodnie z podanymi poleceniami

- tworzą zdania z podanego materiału leksykalnego,

- układają pytania do podkreślonych części zdania,

- odpowiadają na postawione pytania,

- łączą podane zdania pojedyncze w zdania złożone, stosując odpowiednie spójniki.

4. ROZUMIENIE TEKSTU CZYTANEGO – (20-30pkt.)

Uczniowie wykonują zadania na podstawie otrzymanych tekstów, np.:

- dobierają wyjaśnienia, opisy do ogłoszeń,

- decydują, czy podane zdania są zgodne z treścią przeczytanego tekstu, czy fałszywe,

- na podstawie przeczytanych informacji dobierają uzupełnienie dalszego ciągu zdań.

5. WYPOWIEDZ USTNA (24pkt.)

Uczniowie przygotowują prezentacje na dowolny temat, na podstawie zakresu materiału przerobionego w trakcie dwóch lat kursów, na podstawie podręcznika AHA 1A, 1B, 2A. Przebieg tej części egzaminu wygląda następująco:

- uczeń odpowiada na kilka pytań (pytania z listy zagadnień),

- uczeń przedstawia przygotowaną przez siebie prezentację

- uczeń odpowiada na pytania komisji do prezentacji.

Czas trwania ok. 15 min.

 

Do EDPG w Löcknitz zostaną oddelegowani uczniowie, (o liczbie miejsc decyduje co roku dyrektor EDPG w Löcknitz), którzy osiągną najwyższą liczbę punktów w procesie kwalifikacji.

 

 

Zakres materiału do egzaminu kwalifikującego do nauki w Löcknitz

Klasa I gimnazjum

Zagadnienia gramatyczne

- odmiana czasowników regularnych, nieregularnych, rozdzielnie złożonych, zwrotnych i modalnych

- tryb rozkazujący w liczbie pojedynczej, mnogiej i formie grzecznościowej

- czas Präteritum ( Imperfekt ) czasownikówhabensein

- czas przeszły Perfekt czasowników słabych, nieregularnych i mocnych

- szyk wyrazów w zdaniu oznajmującym i pytającym

- odmiana rzeczownika we wszystkich przypadkach – rodzajniki określone, nieokreślone, liczba mnoga, przeczenie kein

- przeczenia nicht, nichts, nie, niemand

- zaimki osobowe w mianowniku, bierniku i celowniku

- zaimek nieosobowy es, zaimek nieokreślony man

- zaimki dzierżawcze we wszystkich przypadkach

- zdania pytające zaczynające się od zaimków pytających (Was? / Wer? / Wo? / Wie? / Woher? / Warum? / Wohin? Wann? itp.)

- zdania pytające rozstrzygające zaczynające się od czasowników

- odpowiedzi na pytania rozpoczynające się od nein, ja lub doch

- zdania współrzędnie złożone ze spójnikami denn, und, aber, sondern, oder

- zdania złożone ze spójnikami wymagającymi szyku przestawnego: also, auβerdem, deshalb, dann, sonst, trotzdem

- liczebniki główne i porządkowe, czytanie dat i cen, określanie czasu oficjalne i potoczne

- przyimki łączące się z biernikiem lub celownikiem: an, auf, in, hinter, neben, über, unter, vor, zwischen

- przyimki z celownikiem: mit, nach, von, seit, aus, zu, bei, gegenüber

- przyimki z biernikiem: für, ohne, gegen, bis, durch, um

- antonimy ( przeciwieństwa )

Słownictwo z zakresu tematów:

„aha” Neu  Podręcznik do gimnazjum kurs rozszerzony zgodny z wymaganiami od 2015

1. Hallo! Wie geht’s?                          

2. Familie und Verwandte                    

3. Schule   

4. Hobby und Freizeit   

5. Rund um die Uhr   

6. Essen und Trinken   

7. Feste und Partys 

8. Wohnen 

TERMINY:

- 24.06.2016 r. (piątek) ogdz. 13.00 – część pisemna

- 27.06.2016r. 9.00(poniedziałek) - część ustna

Ogłoszenie wyników 28.06.2016r.

Na ogłoszenie wyników zaprasza się rodziców wraz z uczniami. Prosimy również o przyniesienie tego dnia 2 zdjęć legitymacyjnych dziecka.

powrót