Egzamin do Löcknitz dla klasy drugiej gimnazjum

EGZAMIN Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO W KLASIE DRUGIEJ GIMNAZJUM

ROK SZKOLNY 2017/2018

 

I. STRUKTURA I  ZASADY OCENIANIA

1. PISANIE

Każdy uczeń pisze list/mail do koleżanki/ kolegi z Niemiec, uwzględniając przy tym  przy tym treści zadani zawarte w poleceniu. Wypowiedź pisemna nie ma ograniczonego limitu słów, jednak zadanie powinno zostać zrealizowane wyczerpująco, z zastosowaniem bogatego słownictwa i struktur gramatycznych. Polecenie zadania wyrażone jest w języku niemieckim. W tej części egzaminu uczeń może korzystać z własnego słownika.

 

2. ROZUMIENIE ZE SŁUCHU

Uczeń dwukrotnie słucha tekstu i na podstawie usłyszanych informacji wykonuje otrzymane

zadania, np.:

- porządkuje kolejność tematów według kolejności usłyszanych informacji,

- decyduje, czy podane zdania są zgodne z treścią usłyszanego tekstu, czy nie,

- na podstawie usłyszanych informacji dobiera uzupełnienie dalszego ciągu zdań,

- na podstawie usłyszanych informacji potrafi przyporządkować treści do autora wypowiedzi.

 

3. TEST GRAMATYCZNO - LEKSYKALNY

Test obejmuje przede wszystkim sprawdzenie znajomości gramatyki podanej w zakresie materiału. W ramach sprawdzianu uczniowie np.:

- uzupełniają luki w zdaniach zgodnie z podanymi poleceniami

- tworzą zdania z podanego materiału leksykalnego,

- układają pytania do podkreślonych części zdania,

- odpowiadają na postawione pytania,

- łączą podane zdania pojedyncze w zdania złożone, stosując odpowiednie spójniki,

- stosują czasy przeszłe, przyszłe oraz tryb przypuszczający.

 

4.  ROZUMIENIE TEKSTU CZYTANEGO

Uczniowie wykonują zadania na podstawie otrzymanych tekstów, np.:

- uzupełniają luki w zdaniach,

- decydują, czy podane zdania są zgodne z treścią przeczytanego tekstu, czy nie,

- na podstawie przeczytanych informacji dobierają uzupełnienie dalszego ciągu zdań,

- na podstawie przeczytanych informacji potrafi przyporządkować treści do autora wypowiedzi.

 

5. EGZAMIN USTNY

Uczniowie wykonują prezentację multimedialną lub w formie plakatu w formacie A0 na tematy związane z zakresem materiału podanego uczniom. Egzamin trwa ok. 15 minut. Uczeń przed rozpoczęciem prezentacji odbywa rozmowę wstępna, polegająca na zadaniu kilku pytań wdł. zakresu materiału. Pytania nie mogą być związane z tematem przygotowanym przez ucznia w formie prezentacji. Ta część egzaminu ustne trwa ok. 5 minut. Następnie uczeń prezentuje wybrany przez siebie temat. Prezentacja powinna zająć ok. 8 minut. Po zaprezentowaniu tematu uczeń otrzymuje kilka pytań zwrotnych celem sprawdzenia, czy rozumie omawiany temat.

UWAGA:  prezentacja multimedialna, czy tez prezentacja w formie plakatu w formacie A0 nie może zawierać tekstu. Ponadto w trakcie egzaminu ustnego uczeń nie może mieć przed sobą tekstu, który chce zaprezentować egzaminatorom. Pozwala się jedynie na posiadanie kartki z krótki punktami, ale nie zdaniami, które pozwolą zdającemu swobodnie się zaprezentować tzw. plan wypowiedzi.

 

Do EDPG w Löcknitz zostaną oddelegowani uczniowie, którzy spełnia niżej wymienione warunki w procesie kwalifikacyjnym:

1. Łączny wynik egzaminu musi wynieść minimum 60% możliwych do uzyskania punktów.

2. Uczeń na koniec roku szkolnego 2017/2018 musi mieć ocenę dobrą z:

a) zachowanie

b) język niemiecki

c) matematyka.

3. Uczeń na koniec roku szkolnego 2017/2018 musi mieć oceny minimum dostateczne  z pozostałych przedmiotów.

 

II. Zakres materiału do egzaminu kwalifikującego do nauki w Löcknitz w klasie II gimnazjum

A.  Zagadnienia gramatyczne

- odmiana czasowników regularnych, nieregularnych, rozdzielnie złożonych, zwrotnych i modalnych

- tryb rozkazujący w liczbie pojedynczej, mnogiej i formie grzecznościowej

- czas Präteritum ( Imperfekt ) czasownikówsłabych, nieregularnych i mocnych

- czas przeszły Perfekt czasowników słabych, nieregularnych i mocnych

- czas przyszły Futur I

- tryb warunkowy Konditional I

- szyk wyrazów w zdaniu oznajmującym i pytającym

- odmiana rzeczownika we wszystkich przypadkach – rodzajniki określone, nieokreślone, liczba mnoga, przeczenie kein

- przeczenia nicht, nichts, nie, niemand, kaum

- zaimki osobowe w mianowniku, bierniku i celowniku

- zaimek nieosobowy es, zaimek nieokreślony man

- zaimki dzierżawcze we wszystkich przypadkach

- zdania pytające zaczynające się od zaimków pytających (Was? / Wer? / Wo? / Wie? / Woher? / Warum? / Wohin? / Wann? / Wie lange?itp.)

- zdania pytające rozstrzygające zaczynające się od czasowników

- odpowiedzi na pytania rozpoczynające się od nein, ja lub doch

- zdania współrzędnie złożone ze spójnikami denn, und, aber, sondern, oder

- zdania złożone ze spójnikami wymagającymi szyku przestawnego: also, auβerdem, deshalb, dann, sonst, trotzdem oraz szyku końcowego: dass, weil, wenn

- zdania złożone ze spójnikami wenn, als, bevor, solange.

- liczebniki główne i porządkowe, czytanie dat i cen, określanie czasu oficjalne i potoczne

- przyimki łączące się z biernikiem lub celownikiem: an, auf, in, hinter, neben, über, unter, vor, zwischen

- przyimki z celownikiem: mit, nach, von, seit, aus, zu, bei, gegenüber

- przyimki z biernikiem: für, ohne, gegen, bis, durch, um

- antonimy ( przeciwieństwa )

 

B. Słownictwo z zakresu tematów:

„aha!” 1

1. Hallo! Wie geht’s?                          

2. Familie und Verwandte

3. Schule   

4. Hobby und Freizeit

5. Rund um die Uhr

6. Essen und Trinken

7. Feste und Partys

8. Wohnen

 

„aha!” 2

9. Ferien, Freizeit, Urlaub

10. Inder Stadt

11. Groβe und kleine Geschichten

12. Bleib gesund

13. Sport ist in

14. Natur, Klima Umwelt

 

III.  TERMINY:

1.  11.12.2017r.   Egzamin pisemny z języka niemieckiego dla klasy 2. Gimnazjum

-  (wszystkie części, dzień wolny od zajęć edukacyjnych dla zdających)

- egzaminatorzy M. Schemmel, K. Bańka – Pociecha

2. 12.12.2017r. oraz 13.12.2017r.         Egzamin ustny z języka niemieckiego dla klasy 2. Gimnazjum

- (prezentacja, dzień wolny od zajęć edukacyjnych dla zdających)

- egzaminatorzy M. Schemmel, K. Bańka – Pociecha oraz oddelegowany nauczyciel z EDPG Löcknitz

 

Ogłoszenie wyników części pisemnej egzaminu w dn.18.12.2016r. przez Panią Dyrektor Agnieszkę Bąk.

 

IV. Oddelegowanie ucznia do EDPG Löcknitz

Ostateczna decyzja oddelegowania ucznia do EDPG Löcknitz zapadnie pod koniec roku szkolnego 2017/2018, kiedy zostaną spełnione wszystkie warunki w procesie kwalifikacyjnym, wymienione w punkcie pierwszym tj. struktura i zasady oceniania.

 

Opracowanie

mgr Karolina Bańka - Pociecha

powrót