Certyfikat Językowy DEUTCHES SPRACHDIPLOM DSDII

Z.S. im. Ignacego Łukasiewicza od kilku lat należy do sieci Szkół Partnerzy Przyszłości – Schulen Partner der Zukunft, inicjatywy, z którą w 2008 roku wyszedł Minister Spraw Zagranicznych Niemiec Dr Frank Walter Steinmeier. W ten sposób powołał do życia sieć szkół partnerskich obejmujących ponad 1000 placówek poza granicami Niemiec, których zadaniem jest przygotowanie uczniów do państwowego egzaminu z języka niemieckiego  DSD.  Dzięki ww. programowi Niemieckiego Ministerstwa Kultury, przeprowadzane są egzaminy, umożliwiające uzyskanie certyfikatów językowych na poziomach A2/B1 (DSDI) oraz B2/ C1 (DSD II) według Europejskiego Systemu Opisującego Kształcenie Językowe (ESOKJ), potwierdzających umiejętności językowe przy ubieganiu się o przyjęcie na studnia w Niemczech.

W marcu 2010r. w naszej szkole po raz pierwszy odbył się egzamin z języka niemieckiego umożliwiający uzyskanie dyplomu Deutsches Sprachdiplom (DSDI) potwierdzający kompetencje językowe na poziomie A2/B1 według ESOKJ.

W dniu 28.08. 2019r.  Z.S. im. Ignacego Łukasiewicza w Policach otrzymał oficjalne pismo z rąk koordynatora programu DSD z siedzibą w Warszawie, pana Karl`a Martin`a Everding`a, potwierdzające nadanie uprawnień szkoły z programem DSDII.

Co to jest Certyfikat Językowy DEUTCHES SPRACHDIPLOM DSDII?

Posiadanie dyplomu DSD II oraz polskiej matury umożliwia studiowanie na każdym kierunku w Niemczech, bez konieczności zdawania dodatkowego egzaminu językowego, może zwolnić z lektoratu na uczelni wyższej oraz zwiększa szanse na rynku pracy w Polsce i Europie.

Egzamin DSD II jest egzaminem państwowym i bezpłatnym, odbywa się każdego roku w grudniu i składa się z dwóch części – ustnej i pisemnej.

Egzamin.

CZĘŚĆ PISEMNA

1. Rozumienie tekstu czytanego:

Czas trwania egzaminu: 75 minut oraz 10 minut na przeniesienie odpowiedzi na kartę odpowiedzi

Poziom B2 – 8 z 24punktów

Poziom C1 – 14 z 24 punktów

2. Rozumienie tekstu słuchanego:

Czas trwania egzaminu: 40 minut oraz 10 minut na przeniesienie odpowiedzi na kartę odpowiedzi
Poziom B2 – 8 z 24punktów
Poziom C1 – 17 z 24 punktów

3. Pisanie
Uczniowie mogą w trakcie tej części egzaminu korzystać ze słowników

Czas trwania egzaminu: 120 minut
Poziom B2 – 8 z 24punktów
Poziom C1 – 12 z 24 punktów

CZĘŚĆ USTNA:
Ustny egzamin DSDII składa się z dwóch części:

  • ułożenia logicznie powiązanej wypowiedzi do tekstu hasłowego, otrzymanego na 20 minut przed rozpoczęciem egzaminowania;
  • swobodnej wypowiedzi na przygotowany przez zdającego temat z dziedziny realioznawczej i zadanych pytań do zaprezentowanego tematu w celu weryfikacji samodzielnego przygotowania prezentacji.

mgr Karolina Bańka - Pociecha
 

powrót