20 lat współpracy Zespołu Szkół w Policach z Niemiecko –Polskim Gimnazjum w Löcknitz

W tym roku, 19 grudnia, minie dokładnie 20 lat od momentu podpisania w 1994 r. umowy administracyjnej pomiędzy krajem Meklemburgią-Pomorzem Przednim oraz dawnym województwem szczecińskim dotyczącej utworzenia Niemiecko-Polskiego Gimnazjum w Löcknitz.

10.08. 1995 r. nadano szkole w Löcknitz nazwę Niemiecko-Polskie Gimnazjum w  Löcknitz i w roku szkolnym 1995/1996, po roku intensywnej nauki języka niemieckiego w Zespole Szkół w Policach, przyjęto do trzech klas dziewiątych pierwszych 28 polskich uczniów. 

W następnych latach kolejni uczniowie ubiegali się o możliwość nauki w gimnazjum w Löcknitz. Nauczyciele języka niemieckiego przeprowadzali egzaminy językowe i wyłaniali w ten sposób najlepiej przygotowanych uczniów, którzy później byli delegowani przez Zespół Szkół w Policach do DPG w Löcknitz.

W gimnazjum w Löcknitz uczą się niemieckich przedmiotów w klasach niemiecko-polskich a w grupach polskich mają swojego polskiego wychowawcę i uczą się języka polskiego, historii i  wiedzy o społeczeństwie w swoim ojczystym języku.

Niemiecko-Polskie Gimnazjum w Löcknitz, od 30.04. 2004 r. Szkoła Europejska, to szkoła stwarzająca młodym Niemcom i Polakom możliwość wspólnego przygotowania się do życia w Europie „bez granic”. Tutaj młodzi ludzie obu narodowości uczą się wzajemnej tolerancji i akceptacji oraz poszanowania narodowej tożsamości, co pozwala na przełamywanie wciąż jeszcze istniejących uprzedzeń i stereotypów.

Wspólna nauka w klasach niemiecko-polskich odbywa się obecnie już od klasy siódmej, kolejni uczniowie dołączają w klasie ósmej i dziewiątej, aby razem uczyć się  do klasy dwunastej. Uczniowie polscy codziennie dojeżdżają do szkoły w Löcknitz  przez Lubieszyn. W DPG realizują program niemieckiego gimnazjum, ale obowiązują ich dwa systemy oświaty, polski i niemiecki. Dlatego co roku otrzymują niemieckie i polskie świadectwa.

W Zespole Szkół w Policach uzupełniają różnice programowe, zdają egzaminy klasyfikacyjne z przedmiotów, których nie ma w systemie niemieckim, chodzą na dodatkowe zajęcia przygotowujące do egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu DSD 1 (egzamin z języka niemieckiego na poziomie A2/B1 zdawany w klasie trzeciej gimnazjum), uczestniczą w konsultacjach maturalnych z wybranych przedmiotów, piszą próbne egzaminy, biorą udział w konkursach i olimpiadach.

Co roku kolejni absolwenci opuszczają mury Niemiecko-Polskiego Gimnazjum w Löcknitz ze zdaną maturą polską i niemiecką oraz biegłą znajomością języka niemieckiego. Wielu z nich wybiera później studia na renomowanych uczelniach niemieckich.

 

W ten sposób współpraca polskiej i niemieckiej szkoły w wyjątkowy sposób realizuje ideę budowania mostów między kulturami oraz potrzebę przełamywania nagromadzonych przez lata uprzedzeń i stereotypów.

Obie partnerskie szkoły nie poprzestały na realizacji projektu wspólnej edukacji transgranicznej w jego pierwotnej wersji, ale poszerzają stale formy współpracy i pogłębiania relacji polsko-niemieckich na pograniczu, pozyskując do tego celu zewnętrzne środki finansowe m.in. z funduszy Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży.

Do cyklicznych przedsięwzięć realizowanych w ramach tego funduszu, można zaliczyć m.in. wspólne projekty klas siódmych z Löcknitz i klas pierwszych gimnazjum z Zespołu Szkół w Policach , Polsko-Niemiecki Turniej Piłki Nożnej oraz Tenisa Stołowego, projekt  „Na lekcje do sąsiada” czy projekt „Muzyką malowane” łączący w sobie pasje muzyczne i plastyczne polskich i niemieckich uczniów.

Współpraca obu szkół opiera się również na szeregu imprez i spotkań, które są realizowane cyklicznie w ramach budżetów własnych. Są to np. spotkania wigilijne i wielkanocne nauczycieli czy wycieczki uczniów do miejsc pamięci i atrakcji turystycznych na terenie Polski i Niemiec.

W oparciu o wieloletnią współpracę partnerskie szkoły aktywnie modernizują wspólną polsko-niemiecką bazę edukacyjno-sportową. Dzięki tej współpracy zmodernizowano internat Zespołu Szkół w Policach oraz zrealizowano ogromne przedsięwzięcie, jakim było wybudowanie pięknej hali widowiskowo-sportowej.

Szkoła Europejska DPG w Löcknitz, za współpracę z Zespołem Szkół w Policach,  otrzymała  w 2012 r. prestiżową Nagrodę Polsko-Niemiecką ustanowioną przez rządy Polski i Niemiec w 1991 r. za szczególne zasługi na rzecz stosunków polsko-niemieckich.

 

Rys historyczny:

 1.  01.08.1991 r.  powstało Gimnazjum w Löcknitz.
 2. 5 grudnia 1994 r. podpisano umowę administracyjną pomiędzy krajem Mecklenburg-Vorpommern oraz dawnym województwem szczecińskim dotyczącą Przekraczającego granicę projektu szkolnego „ Niemiecko-Polskie Gimnazjum w Löcknitz”, na mocy której od roku szkolnego 1995/1996 polscy uczniowie po raz pierwszy zostali włączeni do dziewiątego rocznika do gimnazjum w Löcknitz. Dyrektorzy obu szkół, Gerhard Scherer i Jerzy Kliszewski z wielkim zaangażowaniem rozwijali i umacniali współpracę między DPG w Löcknitz a Zespołem Szkół w Policach.
 3. 19 grudnia 1994 r. podpisano pierwszą poprawkę do umowy z 5 grudnia 1994 r. oraz zmieniono nazwę umowy na porozumienie administracyjne. Poprawka była związana ze zmianą systemu nauczania w Niemczech. Polscy uczniowie w roku szkolnym 1997/98 wyjątkowo stanowić mieli oddzielny zespół klasowy. Ponadto w porozumieniu uwzględniono konieczność nauczania uczniów polskich języka polskiego i historii Polski.
 4. 19 czerwca 2000 r. Rada Powiatu Polickiego podjęła uchwałę, w której wyraziła zgodę na zawarcie przez Zarząd Powiatu umowy dotyczącej powstania Niemiecko-Polskiego Gimnazjum w Löcknitz (DPG). W tej umowie pojawia się nazwa szkoły współpracującej z DPG – Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach (ZS).
 5. 13 listopada 2003 r. podpisano umowę pomiędzy przewoźnikiem polskim (SPPK) i niemieckim (VGU) dotyczącą prowadzenia międzynarodowej linii przewozowej z Polic do Löcknitz.
 6. 1 maja 2004 r. nastąpiło nadanie Niemiecko-Polskiemu Gimnazjum w Löcknitz (DPG) tytułu „Szkoły Europejskiej”.
 7. 9 maja 2005 r. podpisano nowe porozumienie pomiędzy powiatami rozszerzające możliwości włączenia polskich uczniów już do klasy 8, a w 2007 r. do klasy 7, do DPG w Löcknitz.

   

Podstawowe dane:

 1. W roku 1999 pierwsi polscy absolwenci ukończyli szkołę w Löcknitz i zdali polską i niemiecką maturę. W latach 1999-2014 niemiecką maturę zdało 337 polskich uczniów delegowanych z Zespołu Szkół  w Policach.
 2. Obecnie do Szkoły Europejskiej Niemiecko – Polskie Gimnazjum w  Löcknitz uczęszcza 457 uczniów, w tym 144 polskich uczniów delegowanych z Zespołu Szkół w Policach.
 3. Od sierpnia roku szkolnego 2014/15 , 122 niemieckich uczniów z DPG w Löcknitz uczy się języka polskiego jako drugiego języka obcego (po języku angielskim).
 4. Trzech polskich nauczycieli uczy polską młodzież w Löcknitz, pełniąc również rolę stałych koordynatorów pomiędzy DPGw Löcknitz i Zespołem Szkół w Policach.

Opracowanie:

Grażyna Paluch

nauczyciel języka niemieckiego

powrót