Osoby, które mają specyficzne trudności w pisaniu i czytaniu (dysleksja, dysortografia, dysgrafia) i posiadają stosowne dokumenty (opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej) proszeni są o dostarczenie tych dokumentów do szkolnych pedagogów do dnia 30 września 2013 r. - Monika Andrzejewska (liceum ogólnokształcące, zasadnicza szkoła zawodowa), Marzena Rafacz (gimnazjum, technikum).

powrót