Współpraca patronacka

 

WSPÓŁPRACA I PARTNERZY
Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach:

 

Uniwersytet Szczeciński:
Instytut Kultury Fizycznej sprawuje opiekę merytoryczną nad Szkołą Mistrzostwa Sportowego przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach. Pracownicy Instytutu współpracują ze szkołą w zakresie analizy programów szkolenia, badań antropologicznych, fizjologicznych i motorycznych www.wkfipz.univ.szczecin.pl

 

Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych – współpracy przyświeca promowanie humanistyki. Instytut zapewnia uczniom uczestnictwo w wydarzeniach organizowanych przez siebie wydarzeniach www.hist.us.szn.pl

 

Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny:
Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej – uczniowie mają możliwość korzystania z bazynaukowej wydziału, biorą udział w sympozjach naukowych i seminariach. Wydział sprawuje mecenat nad uczniami wybitnie zdolnymi www.wtiich.zut.edu.pl

 

12 Brygada Zmechanizowana im. Generała Broni Józefa Hallera w Szczecinie – uczniowie klas wojskowych zajęcia praktyczne odbywają na terenie jednostki. Tu przygotowywani są do służby wojskowej. Zapoznają się z podstawowymi prawami i obowiązkami żołnierza.
www.12bz.wp.mil.pl

 

Polski Związek Piłki Siatkowej – współpraca szkoleniowa i opieka organizacyjna nad Szkołą Mistrzostwa Sportowego przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach www.pzps.pl

 

Powiatowy Urząd Pracy w Policach – realizacja projektu „Razem w Europie”. Projekt polega na organizowaniu kursów języka angielskiego i niemieckiego oraz podstawowej obsługi komputera dla osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Policach. Zajęcia są prowadzone przez uczniów Zespołu Szkół w Policach w ramach wolontariatu www.pup.policki.pl

 

Lokalne Partnerstwo Edukacyjne – Celem porozumienia jest współpraca między instytucjami kształcącymi pracowników a pracodawcami. sygnatariusze porozumienia:

  1. Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach
  2. Miejski Ośrodek Kultury w Policach
  3. Ośrodek Sportu i Rekreacji w Policach
  4. Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach
  5. Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Policach
  6. 16-11 Środowiskowy Hufiec Pracy w Policach
  7. Młodzieżowe Biuro Pracy w Policach

Ministerstwo Obrony Narodowej – Wydział Współpracy ze Społeczeństwem Departament Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Ministerstwo Obrony Narodowej oraz z Zespołem ds. Współpracy ze SpołeczeństwemBiuro ds. Programu- decyzją Ministra Obrony Narodowej, zezwalającą na utworzenie z dniem 1 września 2020 r. oddziału przygotowania wojskowego (OPW), Centralny Zlot Klas Mundurowych.

 

14 Zachodniopomorska Brygady Obrony Terytorialnej w Szczecinie – dwot.sekretariat@mon.gov.pl

 

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Szczecinie – współpraca w zakresie wspólnej polityki promocyjno – informacyjnej  mającej na celu pozyskiwanie społecznej akceptacji dla polityki obronnej państwa, kształtowania pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych RP;

podejmowania wspólnych inicjatyw w środowisku młodzieży szkolnej –  w szczególności w tzw. „klasach mundurowych” – w celu pozyskania kandydatów do ochotniczych form służby wojskowej, wychowania patriotycznego i edukacji proobronnej uczniów oraz integrowania środowiska żołnierskiego i młodzieży szkolnej www.wkuszczecin@ron.mil.pl

 

Komenda Powiatowa Policji w Policach – współpraca na rzecz edukacji i bezpieczeństwa publicznego, krzewienia postaw  patriotycznych i działalności profilaktycznej młodzieży szkolnej, w szczególności poprzez: propagowanie i kształtowanie pozytywnego wizerunku Policji i służby w Policji wśród młodzieży szkolnej; zapoznawanie z bieżącą ofertą szkolnictwa policyjnego i służby w Policji; popularyzowanie działań zmierzających do kształtowania świadomości historycznej i patriotycznej młodzieży szkolnej; wspieranie i promowanie inicjatyw zmierzających do upowszechniania wśród młodzieży szkolnej tradycji i ceremoniału policyjnego; zapoznawanie młodzieży szkolnej z funkcjonowaniem, zadaniami i uprawnieniami Policji.

 

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Policach – propagowanie i kształtowanie pozytywnego wizerunku Państwowej Straży Pożarnej wśród młodzieży szkolnej;

zapoznawanie z bieżącą ofertą szkolnictwa i służby w Państwowej Straży Pożarnej;

wspieranie i promowanie inicjatyw zmierzających do upowszechniania wśród młodzieży szkolnej tradycji i ceremoniału pożarniczego;

zapoznawanie młodzieży szkolnej z funkcjonowaniem, zadaniami i uprawnieniami Państwowej Straży Pożarnej;

krzewienie właściwych postaw obywatelskich i społecznych www.straz.police.pl

 

Teatr Polski – zadanie polegające na zorganizowaniu warsztatów teatralnych dla uczniów klasy teatralnej Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza; zadaniem warsztatów jest upowszechnianie dóbr kulturalnych, a zwłaszcza sztuki teatru i dyscyplin artystycznych Teatr tworzących jak sztuka aktorska, reżyseria, scenografia, kompozycja, choreografia. Program Edukacji Teatralnej przeznaczony jest dla uczniów klas IV–VII szkół podstawowych, gimnazjów (do wygaśnięcia) oraz szkół średnich.Edukacja Teatralna wzbogaca wiedzę na temat teatru, dramatu, literatury i kultury. Lekcje realizowane w atrakcyjnym i niestereotypowym kształcie poszerzają i uzupełniają program dydaktyczny z takich przedmiotów jak język polski, historia, wiedza o kulturze, wychowanie plastyczne, muzyczne i fizyczne oraz umożliwiają uczniom aktywny udział w zakresie kultury i sztuki.Lekcje prowadzone są przez dwuosobowe grupy profesjonalnych aktorów scen szczecińskich.Zajęcia odbywają się w siedzibach szkół.Program obejmuje trzyletni cykl szczegółowo przygotowanych lekcji tematycznych (7 zajęć w roku szkolnym)
teatr@teatrpolski.eu

 

Hotel „Dobosz” w Policach współpracy na rzecz edukacji, w szczególności poprzez doskonalenie wiedzy, umiejętności  oraz rozwijanie zainteresowań uczniów; stworzenia uczniom szansy poznania na etapie edukacji ponadgimnazjalnej specyfiki pracy na różnych stanowiskach pracy w hotelu; przysposabianie kandydatów do pracy w zawodzie technik hotelarz, technik żywienia i usług gastronomicznych oraz kucharz
www.hoteldobosz.eu

 

Stowarzyszeniem na Rzecz Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach – realizuje swoje cele poprzez: opracowywanie i wdrażanie programów edukacyjnych, kulturalnych oraz integracyjno – sportowych, zabieganie o fundusze, organizowanie spotkań, seminariów, konferencji, a także podejmowanie współpracy z władzami publicznymi i przedsiębiorcami. Stowarzyszenie gromadzi i przekazuje informacje o Zespole Szkół, których celem jest promowanie placówki. Stowarzyszenie zobowiązuje się do zorganizowania przewozów w odpowiednich warunkach bezpieczeństwa i higieny przewożonych osób. Wspólnie z Powiatowym Urzędem Pracy, w ramach robót publicznych, Stowarzyszenie zatrudniało na terenie Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach pracowników ochrony, przyczyniając się w ten sposób do podniesienia poziomu bezpieczeństwa uczniów.
www.zspolice.pl/szkoła/stowarzyszenie

 

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A. – kształcenia w zawodzie technik technologii chemicznej.Kształcenie młodzieży odbywa się w technikum, którego ukończenie umożliwia uzyskanie dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje w danym zawodzie, a także uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego. Możliwość odbywania przez uczniów praktyk zawodowych, gdyż powinny się one odbywać w podmiocie zapewniającym rzeczywiste warunki pracy właściwe dla zawodu odpowiednich pracowni (rysunku technicznego i projektowania, fizykochemicznej, technologicznej), które są warunkiem realizacji kształcenia w ww. zawodzie.

 

Młodzieżowej Akademii Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie (MAM PUM) – celem jedynego tego typu programu w Polsce jest między innymi: 

edukacja młodzieży, poszerzenie programu szkoły ponadgimnazjalnej o informacje dotyczące zdrowia człowieka, wymagane zarówno na maturze, jak i w trakcie studiów na kierunkach medycznych i pokrewnych, pomoc w podjęciu decyzji w sprawie wyboru kierunku studiów i zawodu, popularyzacja i poszerzenie wiedzy o zdrowiu wśród uczniów szkół ponadgimnazjalnych,  informacja i wymiana doświadczeń nt. różnych formach zdobywania wiedzy w poszczególnych szkołach, umożliwienie młodzieży kontaktów z wybitnymi nauczycielami akademickimi,  próba integracji abiturientów ze środowiskiem akademickim, 
pokazanie istoty norm etycznych i moralnych w zawodzie lekarza, pielęgniarki, dietetyka, zachęcenie młodzieży do rozpoczęcia studiów i w przyszłości pracy naukowej w PUM, 
zachęcenie młodzieży do rozpoczęcia studiów w szczecińskich szkołach wyższych na kierunkach medycznych i pokrewnych,  promocja dorobku naukowego pracowników PUM i Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie – najlepszej szkoły wyższej na Pomorzu Zachodnim, zachęcenie młodzieży do pracy
www.pum.edu.pl

 

Książnica Pomorska im. Stanisława Staszica w Szczecinie: – informacja@ksiaznica.szczecin.pl

Instytutu Goethego – Centrum Egzaminacyjne Goethe-Institut, nauka w Instytucie pozwala na odpowiednie przygotowanie do jednego z najbardziej uznawanych na całym świecie egzaminów językowych, kursy na wszystkich poziomach zaawansowania. Centrum prowadzi zajęcia grupowe w trybie standardowym oraz intensywnym, a także kursy indywidualne, dzięki współpracy z instytucjami i szkołami po stronie niemieckiej mamy możliwość stałego kontaktu z „żywym językiem”. Centrum, poza nauką języka niemieckiego, angażuje się również w lokalne inicjatywy propagujące naukę języków obcychgoethe@ksiaznica.szczecin.pl

 

Klub Piłki Siatkowej „Chemik Police” w Policach – chemik@chemik-police.com

 

Klub Piłkarski „Chemik Police”  w Policach – www.chemik.police.pl

 

Uczniowski Klub Sportowy SMS Police – www.smspolice.pl