Szkoły Ponadpodstawowe

Kontakt z komisją rekrutacyjną – 798 847 862

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach na rok szkolny 2021/2022do oddziałów:

–       klas I szkół ponadpodstawowych Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego z Oddziałami Dwujęzycznymi, 

–       Technikum,

–       Szkoły Branżowej.

Termin w rekrutacji zasadniczej

Termin w rekrutacji uzupełniającej

Rodzaj czynności

od  17 maja 2021 r.

do 21 czerwca 2021 r.
do godz. 15.00

3 sierpnia- 5 sierpnia 2021r.

Składanie wniosków o przyjęcie do oddziałów klas pierwszych Liceum Ogólnokształcącego, Technikum
i Branżowej Szkoły I stopnia,

wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów, zgodnie z regulaminem rekrutacji

od  17 maja 2021 r.

do 31 maja 2021 r.

3 sierpnia- 5 sierpnia 2021r.

Złożenie wniosku o przyjęcie do:

– klas pierwszychLiceum Szkoły Mistrzostwa Sportowego z Oddziałami Dwujęzycznymi(SMS)

– klas pierwszych LO:oddziałów sportowych – piłka nożna chłopców

– klas pierwszych LO z dodatkowymi zajęciami piłki nożnej chłopców,

– oddziałów dwujęzycznych klas pierwszych Liceum Szkoły Mistrzostwa Sportowego z Oddziałami Dwujęzycznymi,

– Oddziałów Przygotowania Wojskowego

wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów, zgodnie z regulaminem rekrutacji

4 czerwca 2021

godz. 18.00

godz. 16.30

2 lipca 2021r.

godz. 11.30

godz. 10.00

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej SMS, kandydatów do  klas pierwszych LO z dodatkowymi zajęciami piłki nożnej chłopców oraz oddziałów sportowych – piłka nożna chłopców, Oddziałów Przygotowania Wojskowego

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowychdo  Oddziałów Dwujęzycznych w Liceum

10czerwca 2021r.

do godz. 15.00

10czerwca 2021r.
do godz. 15.00

5lipca 2021r.

godz. 13.00

5 lipca 2021 r.

godz. 13.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych

od 25 czerwca 2021 r.

do 12 lipca 2021. do godz.15.00

5 sierpnia 2021r.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie
do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu zewnętrznego

do 14 lipca 2021r.

5 sierpnia 2019 r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły
i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków lub kryteriów, zgodnie
z regulaminem rekrutacji

22 lipca2021r.

godz. 12.00

16 sierpnia 2021 r.

 godz. 12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych                   
i kandydatów niezakwalifikowanych

do 30 lipca 2021 r.

do godz. 15.00

do 20 sierpnia 2021 r.

do godz. 15.00

Potwierdzenie przez rodzica kandydata albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku
o przyjęcie do szkoły, a w przypadku technikum i  branżowej szkoły I stopnia –
– także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu.

2 sierpnia 2021r. godz. 12.00

23 sierpnia 2021 r.

 godz.  12.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych