Szkolne akty prawne

 1. Statut
 2. Szkolny Program Wychowawczo – Profilaktyczny
 3. Program Poprawy Frekwencji
 4. Regulamin Rady Rodziców
 5. Procedura udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.
 6. Regulamin organizacji i realizacji projektów edukacyjnych dla uczniów Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach Gimnazjum Nr 6 z Oddziałami Dwujęzycznymi
  załącznik nr 1, Karta projektu;
  załącznik nr 2, Karta wyboru tematów projektów
  załącznik nr 3, Deklaracje wyboru tematu projektów
  załącznik nr 4, Baza projektów
  załącznik nr 5, Kryteria oceny zachowania
  załącznik nr 6, Harmonogram realizacji projektów edukacyjnych
  załącznik nr 7, Projekt edukacyjny
 7. Regulamin praktyk zawodowych
 8. Regulamin naboru na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska urzędnicze pracowników samorządowych
 9. Regulamin dotyczący sposobu i trybu dokonywania okresowych ocen pracowników zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach
 10. Regulamin korzystania z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza
 11. Regulamin nauczyciela dyżurnego
 12. Regulamin przydzielania i organizowania zastępstw doraźnych za nieobecnych nauczycieli
 13. Regulamin internatu
 14. Procedura dbania o prawidłową realizację obowiązku szkolnego
 15. Procedura postępowania w sytuacji, gdy uczeń korzysta z telefonu lub innych urządzeń telekomunikacyjnych (mp3, mp4, tablet, słuchawki itp.) podczas lekcji lub zajęć pozalekcyjnych w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach
 16. Procedura postępowania w przypadku nagłego zachorowania lub złego samopoczucia ucznia Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach
 17. Procedura postępowania w stosunku do ucznia palącego papierosy i/lub e-papierosy na terenie Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach
 18. Procedura postępowania w przypadku prób samobójczych lub samobójstwa ucznia na terenie Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach lub Internatu
 19. Procedura postępowania w przypadku posiadania, zażywania lub rozprowadzania środków psychoaktywnych na terenie Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach
 20. Procedura postępowania w przypadku kiedy uczeń przejawia zachowania świadczące o demoralizacji w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach
 21. Procedura do stosowania w przypadku zachowań uczniów uniemożliwiających prowadzenie lekcji w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach
 22. Regulamin klas mundurowych
  Załącznik 1 – Zasady doboru i przynależności do klas mundurowych
  Załącznik 2 – Rota Ślubowania Ucznia Klas o Profilach Mundurowym
  Załącznik 3 – Akt ślubowania
 23. Regulamin wycieczek i imprez turystycznych w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach
 24. Regulamin Szkolnej Pracowni Gastronomicznej w Zespole szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach
 25. Program Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego
 26. Uchwała Rady Powiatu w Policach w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych nauczycieli szkół i placówek prowadzonych przez Powiat Policki, a także zasad jego rozliczania oraz udzielania i rozmiaru obniżek
 27. Uchwała Rady Powiatu w Policach w sprawie ustalenia „Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Policki”
 28. Uchwała Rady Powiatu w Policach w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dlanauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Powiat Policki, ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej
 29. Regulamin udzielania zamówień finansowych ze środków publicznych – Zamówienia publiczne
 30. Regulamin przyznawania pomocy materialnej uczniom Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach
 31. Procedura postępowania na wypadek wtargnięcia napastnika na teren szkoły, w przypadku ataku terrorystycznego, podłożenia ładunku wybuchowego. Plan ewakuacji na wypadek wtargnięcia napastnika.
 32. Regulamin pracy.
 33. Procedury postępowania w internacie
 34. Wewnątrzszkolne procedury funkcjonowania w czasie pandemii COVID-19.