Projekt 8.3

Projekt Nr RPZP.08.03.00-32-K013/18 pn. „Równy dostęp do kompetencji kluczowych na wszystkich poziomach kształcenia ogólnego – ze szczególnym uwzględnieniem uczniów z niepełnosprawnościami i wykluczonych społecznie z Powiatu Polickiego.” realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Oś Priorytetowa VIII Edukacja Działanie 8.3 „Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego”

Zarządzenie

Sprawozdanie – wrzesień i październik 2018

Sprawozdanie – styczeń 2019

Sprawozdanie – luty 2019

Sprawozdanie – marzec 2019

Sprawozdanie – kwiecień 2019

Sprawozdanie – wrzesień 2019

Sprawozdanie – 4 kwartał 2019

Harmonogram wsparcia III i IV kwartal_2019

Harmonogram wsparcia – I kwartał 2020

Sprawozdanie – 1 kwartał 2020

Sprawozdanie – 4 kwartał 2020