Podstawowe informacje o projekcie

„Zwiększenie efektywności energetycznej budynku Pływalni przy Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach poprzez wykonanie kompleksowych prac termomodernizacyjnych”

 

Projekt realizowany w ramach REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWAZACHODNIOPOMORSKIEGO NA LATA 2014-2020

 

Oś Priorytetowa 02Gospodarka niskoemisyjna

Działanie 02.06. Modernizacja energetyczna obiektów użytecznościpublicznej w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego ObszaruMetropolitalnego

 

Okres realizacji projektu:14.08.2020 –30.06.2022

Wnioskodawca:Powiat Policki

Realizator:Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach

 

Całkowita wartość projektu(suma wydatków kwalifikowalnych): 3.806.141,42 zł

Dofinansowaniez EFRR(85% całkowitej wartości wydatków kwalifikowalnych): 3.235.220,17 zł

 

 

Głównym celem projektu jest zmniejszenie energochłonności pływalni (obiektu użyteczności publicznej) polegającej na racjonalizacji użytkowania i wytwarzania energiipoprzez wykonanie kompleksowych prac termomodernizacyjnych, co w rezultacie przyczyni się do znaczącego ograniczenia emisji zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych do atmosfery, a tym samym wpłynie na poprawę jakości środowiska naturalnego oraz jakość i komfort życia mieszkańców.

 

Projekt polega na modernizacji energetycznej budynku pływalni przy Zespole Szkół im. I. Łukasiewicza w Policach.Zakres rzeczowy projektu obejmuje prace modernizacyjne: modernizację instalacji c.o. i c.w.u., dociepleniestropodachu, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, docieplenie ścian zewnętrznych (w tym ścian w gruncie),modernizację wentylacji mechanicznej, montaż instalacji fotowoltaicznej, modernizację instalacji elektrycznej.