PLAN PRACY Zespołu Szkół im. I. Łukasiewicza w POLICACH w roku szkolnym 2020/2021

Plan Pracy Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach w roku szkolnym 2020/2021

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO

ZADANIE

Termin

I OKRES

Rozpoczęcie roku szkolnego

1.09.wg. harmonogramu

Zebrania z rodzicami

1.09.2.09.3.09.

wg. harmonogramu

Rada pedagogiczna- plan nadzoru pedagogicznego

15.09.

Ostateczny termin złożenia u wicedyrektorów analizy wyników egzaminów zewnętrznych

18.09.

Rada pedagogiczna – omówienie wniosków z analizy wyników egzaminów zewnętrznych

12.10.

Dzień Edukacji Narodowej

14.10.

Powiatowy Dzień Edukacji Narodowej

14.10.

Ślubowanie uczniów klas Szkoły Podstawowej oraz klas pierwszych szkół ponadpodstawowych

10.11.

Zebrania z rodzicami – dyżur wszystkich nauczycieli

6.11. godz. 17.00

Próbny egzamin ósmoklasisty

październik/ listopad

Próbny egzamin maturalny i zawodowy

październik/ listopad

Klasyfikacja śródroczna – ostateczny termin wystawienia ocen klasyfikacyjnych

22.12.

Ferie świąteczne

23.12. – 1.01.2021

II OKRES

Rada pedagogiczna plenarna

12.01.

Zebrania z rodzicami – dyżur wszystkich nauczycieli – podsumowanie I okresu

15.01. godz. 17.00

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w sesji zimowej

wg. komunikatu OKE

Próbne egzaminy maturalne i zawodowe

luty

Próbny egzamin ósmoklasisty

luty

Ferie zimowe

 18.01.-31.01.

Studniówka klas maturalnych

 

Rekolekcje Wielkopostne

 

Wystawienie przewidywanych ocen klasyfikacyjnych w klasach maturalnych

19.03.

Zebrania z rodzicami klas maturalnych i poinformowanie o przewidywanych ocenach końcowych oraz dyżur nauczycieli dla rodziców pozostałych klas

19.03. godz.17.00

Dzień Otwarty Szkoły

kwiecień

Ostateczny termin wystawienia ocen w klasach maturalnych

22.04.

Rada pedagogiczna klasyfikacyjna klas maturalnych

23.04.

Składanie podań o egzaminy klasyfikacyjne i poprawkowe w klasach maturalnych do godz.10.00

26.04.

Egzaminy klasyfikacyjne dla uczniów klas maturalnych. Rada pedagogiczna zatwierdzająca wyniki egzaminów klasyfikacyjnych dla uczniów klas maturalnych

26.04.

Wiosenne ferie Wielkanocne

1.04.-06.04

Zakończenie zajęć w klasach maturalnych i rozdanie świadectw ukończenia szkoły

30.04.

Egzamin maturalny – część pisemna

4.05.-20.05.

Egzamin maturalny – część ustna

 

7.05.-20.05.

Egzamin ósmoklasisty

25.05.-27.05.

Ostateczny termin wystawienia przewidywanych ocen klasyfikacyjnych

28.05.

Zebranie z rodzicami i poinformowanie o przewidywanych ocenach rocznych (zgodnie z §61 ust. 8 Statutu)- dyżur wszystkich nauczycieli

28.05. godz.17.00

Złożenie sprawozdań z pracy wszystkich agend szkolnych

11.06.

Ostateczny termin wystawiania ocen.

18.06.

Rada pedagogiczna klasyfikacyjna

21.06.

Składanie podań o egzaminy klasyfikacyjne i poprawkowe

21.06.-22.06.

(do godz.10.00)

Egzaminy klasyfikacyjne w klasach niekończących

22.06.-23.06.

Rada pedagogiczna zatwierdzająca wyniki egzaminów klasyfikacyjnych

23.06.

Ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasisty

2.07.

Rada pedagogiczna plenarna

25.06.

 

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

wg. komunikatu OKE

Zakończenie roku szkolnego

25.06.

Ogłoszenie wyników egzaminu maturalnego

5.07.

Egzaminy maturalne w terminie poprawkowym, inne egzaminy poprawkowe

24.08.

Gotowość do pracy

od 16.08.

Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych