Klauzula informacyjna w związku z przetwarzaniem danych uczniów, podopiecznych, ich rodziców i opiekunów prawnych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. (tzw. RODO), informujemy, że
a) Administratorem danych osobowych jest Zespól Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach ul. Siedlecka 6, 72-010 Police;
b) dane osobowe przetwarzane będą, w następujących celach:

  • wykonywania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze tj. realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz obowiązków archiwizacyjnych, na podstawie obowiązującego prawa;
  • zapewnienia udziału w zajęciach dodatkowych, korzystania z e-usług, korzystania z pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zawarcia umowy ubezpieczenia, na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody,
  • zapewnienia udziału w konkursach i zawodach, promowania osiągnięć i umiejętności dziecka, w materiałach publikowanych lub autoryzowanych przez Administratora, na stronie www, w mediach, na tablicach informacyjnych, na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody,
  • promowania naszej działalności i pozytywnego wizerunku Administratora, na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody,
  • zapewnienia bezpieczeństwa oraz w celu ochrony osób i mienia  zgodnie i na podstawie obowiązującego prawa;
  • świadczenia opieki pielęgniarskiej i profilaktyki zdrowia, realizacji zadań z zakresu BHP, na podstawie obowiązującego prawa;

c) posiada Pani/Pan prawo dostępu do danych oraz prawo ich poprawiania, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu,
d) w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do jej cofnięcia, w dowolnym momencie;
e) dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania oraz realizacji wymogów określonych w szczególnych przepisach prawa (np. wymogi archiwizacyjne);
f) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku uznania, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.;  
g) Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, w zakresie określonym przepisami prawa jest obowiązkowe i umożliwia realizację naszych ustawowych zadań;
h) Podanie danych udostępnionych na podstawie zgody jest dobrowolne, a brak zgody spowoduje uniemożliwi realizację celu;
i) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są:
– upoważnieni pracownicy Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach ul. Siedlecka 6, 72-010 Police, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki;
– podmioty przetwarzające, którym Zespól Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach ul. Siedlecka 6, 72-010 Police zleci czynności przetwarzania danych, jeśli będzie to konieczne;
– podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, w przypadku uzasadnionego żądania;
j) dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: malgorzata.gorka@ochrona.danych.osobowych.pl, tel.: 500 071 091