Klasa dwujęzyczna

Przekonaj się, że umiesz więcej

 

Nauka niektórych przedmiotów jest prowadzona w dwóch językach:

 • polskim
 • angielskim lub niemieckim

W klasie I prowadzona jest intensywna nauka wybranego języka obcego, który od klasy drugiej jest wykorzystywany także do nauki innych przedmiotów.

 

Od klasy II w języku obcym realizowany jest (w całości lub częściowo) materiał z co najmniej jednego przedmiotu np:

 • biologia
 • chemia
 • fizyka,
 • matematyka,
 • geografia,
 • historia powszechna.

Wyłącznie w języku polskim odbywają się lekcje:

 • języka polskiego,
 • historii Polski,
 • geografii Polski.

Klasa dwujęzyczna umożliwi Ci:

 • dobre poznanie języka obcego,
 • wzbogacenie słownictwa specjalistycznego,
 • korzystanie z obcojęzycznej literatury,
 • kontakty międzynarodowe.

Zintegrowane nauczanie przedmiotowo-językowe (CLIL – od angielskiego Content and Language Integrated Learning) określane najczęściej jako nauczanie dwujęzyczne to jednoczesne nauczanie przedmiotu i języka obcego, nauczanie treści przedmiotowych poprzez język obcy.
Dzisiaj nauczanie dwujęzyczne jest jednym z priorytetów europejskiej polityki językowej.

 

Czym jest nauczanie dwujęzyczne?

To edukacja, która odbywa się równolegle w dwóch językach : polskim i obcym. Oznacza to minimum 6 godz. języka obcego tygodniowo oraz 2-3 przedmioty, z których określona cześć lekcji prowadzona jest w języku obcym. Celem nauczania dwujęzycznego jest opanowanie przez uczniów drugiego języka edukacji w stopniu zbliżonym do znajomości języka ojczystego a więc takie opanowanie języka aby uczeń mógł w nim nie tylko porozumiewać się w sprawach codziennych, ale przede wszystkim w nim się uczyć, studiować a w przyszłości pracować.
O osobie dwujęzycznej mówimy wówczas, gdy posługuje się równie swobodnie dwoma językami.

Celem nauczania dwujęzycznego jest:

 • zrealizowanie podstawy programowej kształcenia ogólnego i zapewnienie uczniom osiągnięcia sukcesu na miarę własnych możliwości,
 • przygotowanie do biegłego władania językiem obcym w różnych dziedzinach a w przyszłości do studiów w Polsce i za granicą,
 • osiągnięcie poziomu swobodnego używania języka obcego oraz opanowanie bazy językowej w zakresie słownictwa specjalistycznego,
 • stosowanie języka obcego jako narzędzia przyswajania wiedzy z innych przedmiotów.

Uczniowie klas dwujęzycznych mogą zdawać dwujęzyczną maturę. Program matury dwujęzycznej zawiera w sobie wszystkie komponenty polskiej matury. Absolwenci klas dwujęzycznych podchodzą do egzaminów w tym samym czasie co reszta maturzystów i piszą takie same arkusze. Różnica polega na tym, że absolwenci klas dwujęzycznych mogą zdawać maturę z języka obcego na tzw. „poziomie dwujęzycznym”, który jest znacznie wyższy od tradycyjnego poziomu rozszerzonego polskiej matury. Ponadto mogą zdawać w dodatkowej części egzaminu pisemnego – arkusz w języku obcym z wybranego przedmiotu (chemia, matematyka lub geografia).

 

Uczelnie zazwyczaj wynik z matury dwujęzycznej tylko z języka obcego przeliczają na wynik arkusza poziomu rozszerzonego według wzoru: R = D x 4/3 (gdzie: D oznacza wynik poziomu dwujęzycznego, R oznacza wynik poziomu rozszerzonego).

 

W naszej szkole istnieją klasy dwujęzyczne z językiem angielskim jako drugim językiem nauczania. Uczniowie, którzy chcą uczyć się w klasie dwujęzycznej są kwalifikowani na podstawie testu określającego ich poziom znajomości językowej.

 

W pierwszej klasie realizowany jest intensywny program nauczania, integrujący wszystkie sprawności językowe, w wymiarze 8 godzin tygodniowo. Od klasy drugiej nauczanie języka angielskiego podzielone jest na moduły prowadzone przez różnych nauczycieli.

Poszczególne moduły to:

 • Słownictwo i mówienie, gdzie realizowane są wymagania dotyczące słownictwa i struktur leksykalnych oraz ćwiczone są wypowiedzi ustne.
 • Gramatyka – tu uczniowie uczą się zaawansowanych struktur gramatycznych.
 • Pisanie – moduł, w którym pracuje się nad różnorodnymi wypowiedziami pisemnymi.
 • Czytanie – zajęcia, na których ćwiczone są umiejętności rozumienia i analizy tekstu czytanego.
 • Słuchanie – tu uczniowie szkolą umiejętności rozumienia i analizy tekstu słuchanego.
 • Wiedza o krajach anglojęzycznych to moduł, w którym realizowane są tematy z historii, realiów życia i kultury krajów anglojęzycznych.

Łączna ilość godzin języka angielskiego realizowana na wszystkich modułach wynosi 8 godzin tygodniowo, zarówno w drugiej, jak i w trzeciej klasie.

W klasach dwujęzycznych cyklicznie prowadzone są w języku angielskim również zajęcia ogólnokształcące. Wybrane treści z przedmiotów takich jak geografia, historia oraz matematyka wykładane są w języku angielskim.