Deklaracja dostępności strony internetowej Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach

Deklaracja dostępności strony internetowej Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach

Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony www.zspolice.pl

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Nazwa podmiotu: ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA W POLICACH
Adres URL: http://www.zspolice.pl/
Data publikacji strony: 2012-10-11
Data aktualizacji strony: 2020-03-30
Data sporządzenia deklaracji: 2021-03-23.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Dane kontaktowe: ul. Siedlecka 6, 72-010 Police, tel: 91 42 41 306, e-mail: sek@zspolice.pl

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne

 • na stronie nie zostały umieszczone filmy,
 • strona internetowa nie posiada aplikacji mobilnej,
 • brak dostępności tłumacza języka migowego za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej,
 • część plików nie jest dostępna cyfrowo,
 • brak odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.

Informacje dodatkowe – strona posiada

 • zwiększenie tekstu,
 • zmniejszenie tekstu,
 • skala szarości,
 • wysoki kontrast,
 • ujemny kontrast,
 • podświetlenie tła,
 • podkreślenie linków,
 • wyraźna czcionka.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Damian Kwiatkowski, damian@zspolice.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (091) 42 41 306 wew. 116. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura dotycząca dostępności cyfrowej

Każdy ma prawo do:

 • zgłoszenia uwag dotyczących dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu;
 • żądania zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu;
 • żądania udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Żądanie powinno zawierać:

 • dane osoby zgłaszającej żądanie, w tym wskazanie sposobu realizacji kontaktu;
 • wskazanie, o którą stronę internetową lub jej element chodzi;
 • jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Rozpatrzenie zgłoszenia nastąpi niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie będzie możliwe, nastąpi niezwłoczne poinformowanie o tym wnoszącego żądanie oraz poinformowanie o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej jednak nie będzie możliwe, może być proponowany alternatywny sposób dostępu do informacji.

Skargi i odwołania

W przypadku odmówienia realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej. Skargę można złożyć do organu nadzorującego z wykorzystaniem usług poczty tradycyjnej lub drogą poczty elektronicznej.

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach
 • Adres: ul. Siedlecka 6; 72-010 Police
 • E-mail: sek@zspolice.pl
 • Telefon: 91 42 41 306

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

W skład Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach wchodzą:

 • Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 9;
 • Liceum Ogólnokształcące Szkoła Mistrzostwa Sportowego z Oddziałami Dwujęzycznymi nr 1;
 • Technikum;
 • Branżowa Szkoła I Stopnia nr 1;
 • Szkoła Policealna

 

Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach prowadzi swoją działalność statutową w 5 budynkach. W każdym z tych budynków funkcjonują wszystkie wyżej wymienione szkoły wchodzące w skład Zespołu.

Budynek główny przy ul. Siedleckiej 6  – sekretariat uczniowski, sekretariat główny, kadry, gabinety dyrektora i wicedyrektorów oraz kierownika gospodarczego, sale dydaktyczne i pracownie (komputerowa, językowa, chemiczna)

 • wjazd do siedziby Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach możliwy jest od strony ul. Siedleckiej w Policach, przy basenie – ulica jednokierunkowa.
 • do budynku głównego można dostać się 4 wejściami, z których jedno jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową, poruszających się na wózku,
 • wejście główne (nr1) do budynku prowadzą 3-stopniowe schody z poręczami – początek i koniec schodów oznaczony żółtą farbą ostrzegawczą;
 • wejście do szkoły następuje przez podwójne oszklone drzwi zewnętrzne otwierane ręcznie. Nie ma dostosowań do wózków inwalidzkich. Tuż za głównymi drzwiami wejściowymi, po lewej stronie znajduje się portiernia, w której pełni swój dyżur wyznaczony pracownik.
 • wejście boczne (nr2) od strony internatu; do budynku prowadzą schody; początek i koniec schodów oznaczony żółtą farbą ostrzegawczą;
 • wejście główne do hali (nr3) do budynku wchodzi się pokonując schody i podwójne drzwi automatycznie rozsuwane;  początek i koniec schodów oznaczony żółtą farbą ostrzegawczą
 • wejście boczne do hali (nr 4) z podjazdem dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim; budynek hali połączony jest korytarzem z budynkiem głównym – istnieje możliwość poruszania się na wózku po parterze budynku głównego;
 • toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się na parterze w budynku hali sportowej połączonej korytarzem z budynkiem głównym,
 • Z holu głównego można dostać się do pomieszczeń mieszczących się na parterze budynku, w tym do sekretariatu uczniowskiego, gabinetu profilaktyki zdrowotnej i kierownika gospodarczego.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

 • Wszystkie ogólnodostępne hole, korytarze są przestronne, posiadają odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich. W budynku głównym nie ma wind. Schody uniemożliwiają przemieszczanie się miedzy kondygnacjami przez osoby na wózku inwalidzkim,

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 • przed budynkiem głównym Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach znajduje się parking wraz z wyznaczonymi 2 miejscami dla osób niepełnosprawnych,

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

 • W pomieszczeniach nie ma pętli indukcyjnych.
 • Placówka zapewnia informację na temat rozkładu pomieszczeń w budynku w sposób wizualny –  tablice informacyjne, głosowy – możliwość uzyskania informacji od pracownika portierni.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

 • Placówka zapewnienia wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego lub psa przewodnika .

 

Placówka zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 • Osobom niesłyszącym oraz osobom, które mają trudności w komunikowaniu się i które potrzebują w związku z tym wsparcia w kontaktach, placówka umożliwia skorzystanie przy załatwianiu spraw z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika.
 • Potrzebę skorzystania z usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika placówka zapewni po wcześniejszym zgłoszeniu.
 • placówka zapewnia kontakt z tłumaczem języka migowego lub tłumacza przewodnika w ciągu 2-3 dni od dnia zgłoszenia takiej potrzeby.
 • Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników placówki przy wejściu do budynku po wcześniejszym zgłoszeniu.
 • Zgłoszenie powinno zawierać następujące elementy: imię i nazwisko, propozycję terminu, wskazanie metody komunikowania się, krótki opis sprawy do załatwienia, adres kontaktu zwrotnego na który zostanie przesłana informacja z potwierdzeniem spotkania.
 • Zgłoszenia można dokonać w jednej ze wskazanych form: pisemnie, za pomocą e-maila, przy pomocy osoby trzeciej.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • W przypadku konieczności kontaktu z pracownikiem biur umiejscowionych na wyższych kondygnacjach budynku istnieje możliwość zejścia pracownika na parter

 Budynek przy ul. Siedleckiej 6A – internat, szkoła podstawowa klasy I- III, księgowość, kasa, stołówka, pracownia gastronomiczna, pracownie komputerowe

 • wjazd do siedziby budynku Zespołu Szkół przy ul. Siedleckiej 6 A możliwy jest od strony ul. Siedleckiej, przy basenie.
 • do budynku można dostać się głównym wejściem, które jest przystosowane dla osób z niepełnosprawnością ruchową, poruszających się na wózku,
 • wejście posiada podjazd z odpowiednimi poręczami oraz odpowiednio oznakowane schody,
 • wejście do budynku następuje przez podwójne oszklone drzwi zewnętrzne otwierane ręcznie. Tuż za głównymi drzwiami wejściowymi, po lewej stronie znajduje się portiernia, w której pełni swój dyżur wyznaczony pracownik.
 • w holu znajduje się podjazd umożliwiający osobom niepełnosprawnym poruszającym się na wózku przemieszczenie się na półpiętro do dostosowanej dla ich potrzeb toalety,
 • budynek nie posiada wind, więc osoby poruszające się na wózkach nie mają możliwości przemieszczania się między kondygnacjami,
 • wejście dla klas I – III SP od strony ul. Głowackiego; do budynku wchodzi się pokonując jeden stopień oznaczony żółtą farbą ostrzegawczą.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

 • Z holu głównego można dostać się do wszystkich pomieszczeń mieszczących się na parterze i półpiętrze budynku.
 • Hole, korytarze są przestronne, posiadają odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 • przy budynku znajduje się parking wraz z wyznaczonymi 2 miejscami dla osób niepełnosprawnych,

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

 • Placówka zapewnia informację na temat rozkładu pomieszczeń w budynku w sposób głosowy – możliwość uzyskania informacji od pracownika portierni.
 • W pomieszczeniach nie ma pętli indukcyjnych.
 • Przed budynkiem, ani na jego terenie nie ma pochylni ani platform.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

 • Placówka zapewnienia wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego lub psa przewodnika .

Placówka zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

 • Osobom niesłyszącym oraz osobom, które mają trudności w komunikowaniu się i które potrzebują w związku z tym wsparcia w kontaktach, placówka umożliwia skorzystanie przy załatwianiu spraw z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika.
 • Potrzebę skorzystania z usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika placówka zapewni po wcześniejszym zgłoszeniu.
 • placówka zapewnia kontakt z tłumaczem języka migowego lub tłumacza przewodnika w ciągu 2-3 dni od dnia zgłoszenia takiej potrzeby.
 • Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników placówki przy wejściu do budynku po wcześniejszym zgłoszeniu.
 • Zgłoszenie powinno zawierać następujące elementy: imię i nazwisko, propozycję terminu, wskazanie metody komunikowania się, krótki opis sprawy do załatwienia, adres kontaktu zwrotnego na który zostanie przesłana informacja z potwierdzeniem spotkania.
 • Zgłoszenia można dokonać w jednej ze wskazanych form: pisemnie, za pomocą e-maila, przy pomocy osoby trzeciej.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • W przypadku konieczności kontaktu z pracownikiem biur umiejscowionych na wyższych kondygnacjach budynku istnieje możliwość zejścia pracownika na parter

Budynek przy ul. Siedleckiej 6E  – hala sportowa, sala konferencyjna, kierownik gospodarczy, siłownie, sauna, squash, pracownia SOK 

 • wjazd do siedziby budynku Zespołu Szkół przy ul. Siedleckiej 6 E możliwy jest od strony ul. Siedleckiej, przy basenie.
 • wejście główne do budynku wchodzi się pokonując schody i podwójne drzwi automatycznie rozsuwane;  początek i koniec schodów oznaczony żółtą farbą ostrzegawczą
 • wejście boczne z podjazdem dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim; drzwi przeszklone otwierane ręcznie;
 • toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku
 • Tuż za drzwiami wejściowymi, po prawej stronie znajduje się portiernia, w której pełni swój dyżur wyznaczony pracownik i służy pomocą w razie potrzeby

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

 • W budynku są 2 windy, które umożliwiają przemieszczanie się między kondygnacjami osobom na wózku inwalidzkim.
 • Z holu głównego można dostać się do wszystkich pomieszczeń mieszczących się w budynku.
 • Hole, korytarze są przestronne, posiadają odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich.
 • Klatki schodowe szerokie, z poręczami , początek i koniec schodów oznaczony żółtą farbą ostrzegawczą.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 • przed budynkiem znajduje się parking wraz z wyznaczonymi miejscem dla osób niepełnosprawnych,

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

 • Placówka zapewnia informację na temat rozkładu pomieszczeń w budynku w sposób głosowy – możliwość uzyskania informacji od pracownika portierni.
 • W pomieszczeniach nie ma pętli indukcyjnych.
 • Przed budynkiem, ani na jego terenie nie ma pochylni ani platform.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

 • Placówka zapewnienia wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego lub psa przewodnika .

Placówka zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 

 • Osobom niesłyszącym oraz osobom, które mają trudności w komunikowaniu się i które potrzebują w związku z tym wsparcia w kontaktach, placówka umożliwia skorzystanie przy załatwianiu spraw z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika.
 • Potrzebę skorzystania z usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika placówka zapewni po wcześniejszym zgłoszeniu.
 • placówka zapewnia kontakt z tłumaczem języka migowego lub tłumacza przewodnika w ciągu 2-3 dni od dnia zgłoszenia takiej potrzeby.
 • Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników placówki przy wejściu do budynku po wcześniejszym zgłoszeniu.
 • Zgłoszenie powinno zawierać następujące elementy: imię i nazwisko, propozycję terminu, wskazanie metody komunikowania się, krótki opis sprawy do załatwienia, adres kontaktu zwrotnego na który zostanie przesłana informacja z potwierdzeniem spotkania.
 • Zgłoszenia można dokonać w jednej ze wskazanych form: pisemnie, za pomocą e-maila, przy pomocy osoby trzeciej.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

 • W przypadku konieczności kontaktu z pracownikiem biur umiejscowionych na wyższych kondygnacjach budynku istnieje możliwość zejścia pracownika na parter

Budynek przy ul. Siedleckiej 6D – basen  (obecnie wyłączony z użytku z powodu trwającej termomodernizacji)

 • wjazd do siedziby budynku Zespołu Szkół przy ul. Siedleckiej 6 D możliwy jest od strony ul. Siedleckiej.
 • wejście główne do budynku z podjazdem dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózku inwalidzkim lub schodami; wszystkie stopnie schodów oznaczone żółtą farbą ostrzegawczą
 • do budynku wchodzi się przez podwójne w połowie przeszklone drzwi otwierane ręcznie;
 • toaleta dla niepełnosprawnych znajduje się na parterze budynku
 • Tuż za drzwiami wejściowymi, po prawej stronie znajduje się portiernia, w której pełni swój dyżur wyznaczony pracownik i służy pomocą w razie potrzeby

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind.

 • W budynku jest winda, która umożliwia przemieszczanie się między kondygnacjami osobom na wózku inwalidzkim.
 • Z holu głównego można dostać się do wszystkich pomieszczeń mieszczących się w budynku.
 • Hole, korytarze są przestronne, posiadają odpowiednią szerokość zapewniającą swobodne poruszanie się osobom na wózkach inwalidzkich.
 • Wewnątrz schody z poręczą , początek i koniec schodów oznaczony żółtą farbą ostrzegawczą.
 • W budynku są do dyspozycji 2 wózki dla osób niepełnosprawnych, służące do przemieszczania się na terenie „części mokrej” pływalni.

Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych.

 • przy budynku znajduje się miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych,

Opis dostosowań, na przykład pochylni, platform, informacji głosowych, pętli indukcyjnych.

 • Placówka zapewnia informację na temat rozkładu pomieszczeń w budynku w sposób głosowy – możliwość uzyskania informacji od pracownika portierni.
 • W pomieszczeniach nie ma pętli indukcyjnych.
 • Przed budynkiem jest pochylnia.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

 • Placówka zapewnia wstęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego lub psa przewodnika tylko w tzw. części suchej pływalni.

Placówka zapewnienia osobom ze szczególnymi potrzebami możliwość ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – komunikaty dźwiękowe, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

 • Osobom niesłyszącym oraz osobom, które mają trudności w komunikowaniu się i które potrzebują w związku z tym wsparcia w kontaktach, placówka umożliwia skorzystanie przy załatwianiu spraw z pomocy tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika.
 • Potrzebę skorzystania z usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika placówka zapewni po wcześniejszym zgłoszeniu.
 • placówka zapewnia kontakt z tłumaczem języka migowego lub tłumacza przewodnika w ciągu 2-3 dni od dnia zgłoszenia takiej potrzeby.
 • Istnieje możliwość zapewnienia asysty przez pracowników placówki przy wejściu do budynku po wcześniejszym zgłoszeniu.
 • Zgłoszenie powinno zawierać następujące elementy: imię i nazwisko, propozycję terminu, wskazanie metody komunikowania się, krótki opis sprawy do załatwienia, adres kontaktu zwrotnego na który zostanie przesłana informacja z potwierdzeniem spotkania.
 • Zgłoszenia można dokonać w jednej ze wskazanych form: pisemnie, za pomocą e-maila, przy pomocy osoby trzeciej.
 • W przypadku konieczności kontaktu z pracownikiem biur umiejscowionych na wyższych kondygnacjach budynku istnieje możliwość zejścia pracownika na parter

 

Budynek przy ul. Kresowej 7 – budynek użyczony przez SOSW w Policach

 • W budynku brak udogodnień dla osób niepełnosprawnych, nie ma wyznaczonego miejsca parkingowego.