Cennik 2020/2021

 

ZARZĄDZENIE NR 17/2019/2020

Dyrektora Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z internatu i usług pracowni gastronomicznej

Podstawa prawna:

  1. Na podstawie art.  39 ust. 1 pkt 1 i 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, pkt. 2572 z późn. zm.) w związku z art. 43 ust. 1 pkt 24 i 26 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054).
  2. Na podstawie art. 68 ust. 1 pkt 1 i 5 z dnia 14 grudnia 2016 r. ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203) z uwzględnieniem pkt 18 Regulaminu Pracowni Gastronomicznej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach zarządzam, co następuje:

§ 1

Wprowadzam zmiany do Regulaminu Pracowni Gastronomicznej w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach.

 

§ 2

Tekst jednolity Regulaminu Szkolnej Pracowni Gastronomicznej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia. 

 

§ 3

Pozostałe załączniki tj.

Załącznik nr 2 – cennik opłat i usług Pracowni Gastronomicznej

Załącznik nr 3 – Zasady zachowania w stołówce szkolnej

stanowią integralną część Regulaminu Pracowni Gastronomicznej.

§ 4

Zarządzenie podaje się do publicznej wiadomości uczniów poprzez umieszczenie na stronie www. oraz pracowników i kierownikom komórek organizacyjnych.

§ 5

Wykonanie zarządzenie powierza się kierownikowi internatu i szefowi pracowni gastronomicznej.

 

§ 6

Zarządzenie Nr 4/2019/2020 z dnia 27 listopada 2019/2020 roku traci moc.

 

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 17 /2019/2020

Dyrektora Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

 

Regulamin Szkolnej Pracowni Gastronomicznej

w Zespole szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach

 

1. Szkolna Pracownia Gastronomiczna w Zespole Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach służy do nauki zawodu uczniów szkoły oraz prowadzi sprzedaż posiłków.

2. Posiłki wydawane są w pomieszczeniu stołówki. Stołówka jest miejscem  spożywania posiłków przygotowanych przez uczniów i pracowników Szkolnej Pracowni Gastronomicznej dla uczniów, pracowników szkoły oraz klientów indywidualnych, osób i instytucji zewnętrznych.

3. Do korzystania z posiłków uprawnieni są:

a) uczniowie mieszkający w internacie Zespołu Szkół,

b) uczniowie wnoszący opłaty indywidualne,

c) pracownicy zatrudnieni w szkole oraz emeryci – byli pracownicy szkoły,

d) klienci indywidualni, osoby i instytucje zewnętrzne,

– warunkiem jest wykupienie pełnej porcji obiadowej, tj. zupa, 2-gie danie, kompot,

e) podczas wydawania posiłków zabrania się pobytu w pomieszczeniu stołówki osobom, które nie wykupiły posiłku.

f) posiłki sprzedawane na wynos wydawane są wyłącznie w pojemnikach jednorazowych (za dopłatą)

4. Uczniowie  Zespołu Szkół, którzy mieszkają w internacie, obowiązkowo korzystają z wyżywienia oferowanego przez  Szkolną  Pracownię  Gastronomiczną.  Za korzystanie z internatu wraz z  całodziennym wyżywieniem, uczniowie lub ich rodzice wnoszę miesięczną opłatę zgodnie z obowiązującym cennikiem.

5. Uczniowie klas pobierających naukę w Löcknitz mogą korzystać z zakupionych pojedynczych posiłków po cenie określonej w obowiązującym cenniku.

6. Szkolna Pracownia Gastronomiczna wydaje trzy posiłki dziennie, od poniedziałku do piątku w  godzinach:

– śniadanie        6:45 –   8:00

– obiad            13:00 – 16:00

– kolacja          18:30 – 20:00

– kolacja dla uczniów SMS    20:30 – 21:00

w wyjątkowych przypadkach posiłki mogą być wydawane w soboty i niedziele.

-2-

7. Szkolna Pracownia Gastronomiczna przyjmuję zamówienia na catering i inne usługi związane z  przygotowaniem posiłków.

8. Posiłki wydawane są na podstawie list lub dowodu wpłaty.

9. Opłatę za posiłki na cały miesiąc należy uiszczać z góry do dziesiątego dnia danego miesiąca. Opłaty można dokonać w kasie Zespołu Szkół lub przelewem bankowym na numer konta 09124039431111000041319374.

10. Przy braku terminowej płatności będą naliczane ustawowe odsetki.

11. W przypadku planowanej nieobecności w szkole (wycieczka, projekty, choroba) uczniowie Zespołu Szkół, z wyjątkiem uczennic klas SMS „Police” mogą zgłosić ten fakt pracownikowi księgowości. Jeżeli zgłoszenie takie nastąpi przynajmniej jeden dzień wcześniej koszt niewykorzystanego posiłku zostanie odliczony przy opłacie za następny miesiąc.

12. W przypadku zadeklarowanego pobytu sobotnio-niedzielnego opłata za niewykorzystane posiłki nie podlega zwrotowi. Pobiera się opłatę wyłącznie za całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja).

13. Opłata za niezgłoszone niewykorzystanie posiłków nie będzie podlegała zwrotowi.

14. Podczas pobytu w stołówce uczniowie zachowują się kulturalnie. Nadzór nad uczniami sprawuje nauczyciel dyżurny zgodnie z grafikiem dyżurów.

15. Po spożytym posiłku naczynia i sztućce należ odstawić do wyznaczonego okienka.

16. W stołówce   na tablicy ogłoszeń wywieszony jest aktualny jadłospis na dany dzień.

17. Zwolnień i ulg w opłatach za internat i wyżywienie dla uczniów Zespołu Szkół dokonuje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii pedagoga szkolnego, komisji socjalnej oraz kierownika  internatu.

18. Regulamin wchodzi w życie z dniem podpisania

19. Warunkiem przyjęcia do internatu jest:

1)      podpisanie umowy o zakwaterowanie z Zespołem Szkół im. Ignacego Łukasiewicza,

2)      brak zadłużenia za ubiegły rok szkolny (dotyczy kontynuujących pobyt)

3)      wpłata wpisowego (bezzwrotna jednorazowa).

 

WPŁATY NALEŻY DOKONYWAĆ

  1. na numer konta  09124039431111000041319374 z dopiskiem: opłata za internat i wyżywienie oraz z imieniem i nazwiskiem wychowanka
  2. w kasie zespołu szkół

Opłaty za każdy miesiąc w zakładce „bieżące opłaty

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 17 /2019/2020

Dyrektora Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

INTERNAT

Pokoje przeznaczone dla uczniów i studentów w ciągu roku szkolnego (opłata mediów i artykułów sanitarnych)

Uczniowie Zespołu Szkół (z wyjątkiem SMS „Police”)

1) pobyt w internacie (miesięcznie)
(kwota nie podlega proporcjonalnemu obniżeniu)

2) wpisowe

 

160 zł

100 zł

Szkoła Mistrzostwa Sportowego „Police”

1) pobyt w internacie wraz z całodziennym wyżywieniem (miesięcznie)

2) wpisowe

 

560 zł

100 zł

PRACOWNIA GASTRONOMICZNA

Uczniowie  Zespołu Szkół

– śniadanie

– obiad:

I danie

II danie

– kolacja

 

4 zł

8 zł

2 zł

6 zł

4 zł

Nauczyciele Zespołu Szkół

– śniadanie

– obiad:

I danie

II danie

– kolacja

 

4 zł

8 zł

2 zł

6 zł

4 zł

Pracownicy ZS i osoby z zewnątrz

– śniadanie

– obiad:

I danie

II danie

– kolacja

 

5 zł

9 zł

2.50 zł

6.50 zł

5 zł

Osoby z zewnątrz ( nie będące pracownikiem Zespołu Szkół)

– śniadanie

– obiad

– kolacja

 

9,00 zł

14,00 zł

9,00 zł

 

 

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr 17 /2019/2020

Dyrektora Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach
z dnia 28 sierpnia 2020 r.

 

 

Zasady zachowania w stołówce szkolnej

Zespołu Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach

 

1.      Po odbiór posiłku uczniowie ustawiają się w kolejce.

2.      Podczas wydawania posiłków w stołówce mogą przebywać wyłącznie osoby spożywające posiłek.

3.      Po spożyciu posiłku uczniowie odnoszą naczynia w wyznaczone miejsce i niezwłocznie opuszczają stołówkę.

4.      W sprawach porządkowych dotyczących korzystania z posiłków, uczniowie, nauczyciele i pracownicy zobowiązani są respektować polecenia nauczyciela dyżurującego na stołówce lub intendenta szkolnego.

Osoby spożywające posiłek mają obowiązek:

1)      zachowania czystości, a w szczególności powinny przed posiłkiem umyć ręce,

2)      kulturalnego spożywania posiłków,

3)      zachowania ciszy podczas spożywania posiłków,

4)      kulturalnego odnoszenia się do rówieśników i personelu kuchni i stołówki,

5)      używania sztućców wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.

 

Zabrania się w stołówce szkolnej:

1)      wnoszenia na stołówkę własnych naczyń, sztućców i własnych środków spożywczych,

2)      popychania, szarpania, biegania,

3)      niszczenia mienia stołówki,

4)      korzystania z urządzeń technicznych, tj. telefonów, tabletów, laptopów.

 

W przypadku nierespektowania wyżej wymienionych zasad powiadamia się wychowawcę klasy oraz rodziców lub prawnych opiekunów ucznia.

 

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie, związanych z organizacją pracy stołówki szkolnej, decyduje dyrektor szkoły