UWAGA MATURZYŚCI

I. Świadectwa maturalne będą wydawane 5 lipca 2021r. (poniedziałek) od godz. 11.00 do 15.00 w sekretariacie uczniowskim (gab.47).
Świadectwa odbiera się osobiście, za okazaniem dowodu tożsamości. W wyjątkowych przypadkach świadectwo może odebrać inna osoba, o ile absolwent przekaże jej pisemne upoważnienie. W upoważnieniu musi być wskazany dokument tożsamości upoważnionej osoby, np. seria i nr dowodu osobistego.
Po 5 lipca świadectwa maturalne będzie można odebrać również w sekretariacie uczniowskim w godzinach 8.00 – 14.00.

II. Do egzaminu poprawkowego w sierpniu 2021r. mogą przystąpić maturzyści, którzy:
• przystąpili do wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej i nie uzyskali 30% punktów tylko z jednego egzaminu zdawanego jako obowiązkowy.

III. Zgłoszeń na egzamin poprawkowy (na drukach z OKE) należy dokonać w terminie do 12 lipca 2021r. w gabinecie 124 lub w sekretariacie na pierwszym piętrze – gabinet 100.

IV. Egzaminy poprawkowy będzie przeprowadzony 24 sierpnia 2021r.
Szczegółowa informacja o terminie i miejscu zdawania egzaminów poprawkowych matury będzie ogłoszona po 16 sierpnia 2021r.